Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Bc. študijné programy
  Mgr. študijné programy
  Rigorózne konanie
  Odborný profil absolventa
  Tézy na štátne skúšky 2014/2015
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Študijné programy

Základná charakteristika bakalárskych študijných programov

UČITEĽSTVO PRAKTICKEJ PRÍPRAVY

   
Názov študijného programu: Učiteľstvo praktickej prípravy  
Študijný odbor: 1.1.2 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy  
Stupeň vysokoškolského štúdia: prvý  
Forma štúdia: denná, externá  
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky  
Udelený titul: Bc.  

Bakalársky študijný program učiteľstvo praktickej prípravy, akreditovaný v rámci študijného odboru 1.1.2 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, je zameraný na prípravu kvalifikovaných učiteľov predovšetkým pre oblasť praktického profesijného výcviku žiakov na stredných odborných školách.

Študijný program poskytuje všetkým študentom v rámci spoločného základu potrebné vedomosti v oblasti pedagogiky a psychológie prostredníctvom skupín predmetov zameraných na tieto vedné disciplíny. Zároveň umožňuje od druhého ročníka diferenciáciu štúdia výberom voliteľných predmetov v rámci troch odborových špecializácií, ktoré umožňujú získať potrebné profilové vedomosti a zručnosti z príslušnej odbornej oblasti. Štruktúra týchto odborných predmetov je preto rozčlenená do troch blokov, ktoré reprezentujú príslušnú profesijnú oblasť. Sú to bloky predmetov v rámci profesijných oblastí:

1. Elektrotechnika
2. Ekonomika a administratíva
3. Strojárstvo

Zdôvodnenie potreby bakalárskeho študijného programu
Existencia študijného programu učiteľstvo praktickej prípravy vyplýva z potreby odborného vzdelávania a praktického vyučovania na stredných odborných školách pre rôzne druhy profesií a povolaní. Odborné vzdelávanie a vyučovanie realizované prostredníctvom skupín predmetov viažucich sa k jednotlivým odborom vyžaduje špecifickú vysokoškolskú prípravu kvalifikovaných učiteľov, či už učiteľov pre oblasť prevažne náukových profesijných disciplín, alebo učiteľov pre oblasť praktického profesijného výcviku (majstri odbornej výchovy).


UČITEĽSTVO PRAKTICKEJ PRÍPRAVY V EKONOMICKÝCH PREDMETOCH

   
Názov študijného programu: Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch  
Študijný odbor: 1.1.2 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy  
Stupeň vysokoškolského štúdia: prvý  
Forma štúdia: denná, externá  
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky  
Udelený titul: Bc.  

Bakalársky študijný program učiteľstvo praktickej prípravy, akreditovaný v rámci študijného odboru 1.1.2 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, je zameraný na prípravu kvalifikovaných učiteľov predovšetkým pre oblasť praktického profesijného výcviku žiakov na stredných odborných školách.

Absolventi trojročného bakalárskeho študijného programu Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch sú schopní koncipovať a vyučovať tie profesijné praktické predmety, ktoré sú zamerané prevažne na osvojovanie zručnostných a remeselných prvkov v profesijnom odbore ekonomika, pripravení viesť predovšetkým praktický odborný výcvik pre profesijnú prípravu v  oblasti profesijného zamerania na ekonomiku na stredných odborných školách, schopní integrovať teoretickú výučbu s praktickou výučbou, zabezpečovať administratívno–technické činnosti súvisiace s praktickým vyučovaním v odbornom vzdelávaní, schopní vykonávať aktivity súvisiace s mimoškolskou záujmovou činnosťou mládeže v príslušnom profesijnom odbore, pripravení študovať na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania (Mgr.), permanentne sa vzdelávať a majú získané návyky profesijne sa ďalším vzdelávaním zdokonaľovať.


ELEKTRONIKA DOPRAVNYCH PROSTRIEDKOV

   
Názov študijného programu: Elektronika dopravných prostriedkov  
Študijný odbor: 5.2.13 elektronika  
Stupeň vysokoškolského štúdia: prvý  
Forma štúdia: denná, externá  
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky  
Udelený titul: Bc.  

Bakalársky študijný program elektronika dopravných prostriedkov je akreditovaný v študijnom odbore 5.2.13 elektronika a poskytuje teoretickú a praktickú prípravu v oblasti elektronických systémov automobilov a lietadiel.

Náplň študijného programu elektronika dopravných prostriedkov je v súlade s požiadavkami na letecký technický personál v zmysle leteckého predpisu Part-66 (predpis Spoločných leteckých úradov európskych krajín) a svojim obsahom odpovedá modulu M-13 tohto predpisu.

Absolventi bakalárskeho štúdia študijného programu elektronika dopravných prostriedkov získajú teoretické vedomosti a praktické skúsenosti v súlade s témami vymedzenými jadrom znalostí študijného odboru 5.2.13 elektronika, s orientáciou na elektronické systémy automobilov a lietadiel. Počas teoretickej a praktickej prípravy získajú základné vedomosti z matematiky, fyziky, informatiky, elektrotechniky a elektroniky, teórie obvodov a elektronického merania, teórie signálov a sústav, šírenia elektromagnetických vĺn a antén, analógovej, impulznej a číslicovej techniky, mikrovlnovej techniky a optoelektronických systémov, s praktickou aplikáciou týchto vedomostí do oblasti elektronických systémov automobilov a lietadiel.


MANAŽMENT

   
Názov študijného programu: Manažment  
Študijný odbor: 3.3.15 Manažment  
Stupeň vysokoškolského štúdia: prvý  
Forma štúdia: denná  
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky  
Udelený titul: Bc.  

Bakalársky študijný program Manažment je akreditovaný v študijnom odbore 3.3.15 manažment a poskytuje teoretickú a praktickú prípravu pre pozíciu junior manažér.

Absolvent bakalárskeho študijného programu Manažment:

  • je schopný zastávať odborné pracovné miesto v útvaroch plánovania, ľudských zdrojov, financií, finančno-ekonomických analýz, výroby a logistiky, marketingu, účtovníctva, informatiky a kontroly,
  • sa môže uplatniť vo všetkých odvetviach podnikania aj vo verejnej a nevládnej sfére.
 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.