Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Bc. študijné programy
  Mgr. študijné programy
  Rigorózne konanie
  Odborný profil absolventa
  Tézy na štátne skúšky 2014/2015
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Profil absolventa

ODBORNÝ PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania (Bc.) v študijnom odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy je:

 • schopný koncipovať a vyučovať tie profesijné predmety, ktoré sú zamerané prevažne na osvojovanie zručnostných a remeselných prvkov v príslušnom profesijnom odbore,
 • pripravený viesť predovšetkým praktický odborný výcvik pre profesijnú prípravu v konkrétnej oblasti profesijného zamerania na stredných odborných školách,
 • schopný integrovať teoretickú výučbu s praktickou výučbou,
 • schopný zabezpečovať administratívno – technické činnosti súvisiace s praktickým vyučovaním v odbornom vzdelávaní,
 • pripravený študovať na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania (Mgr.),
 • schopný vykonávať aktivity súvisiace s mimoškolskou záujmovou činnosťou mládeže v príslušnom profesijnom odbore,
 • pripravený permanentne sa vzdelávať a má získané návyky profesijne sa ďalším vzdelávaním zdokonaľovať.

Absolvent prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania v študijnom odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy je spôsobilý vykonávať profesiu:

 • učiteľa (majstra odbornej výchovy) odborného praktického výcviku a ďalších praktických (zručnostných) profesijných predmetov na stredných odborných školách,
 • administratívno – technického pracovníka pre zabezpečovanie praktického vyučovania v odbornom vzdelávaní,
 • inštruktora predmetnej odbornej oblasti v mimoškolskej činnosti s mládežou.

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania (Mgr.) v študijnom odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy je:

 • spôsobilý vykonávať profesiu učiteľa technických resp. ekonomických predmetov na stredných odborných školách,
 • spôsobilý vykonávať profesiu školského metodika pre výučbu skupín technických resp. ekonomických predmetov v rámci odborného vyučovania,
 • špecializovaného pracovníka štátnej správy, resp. metodika odborných inštitúcií pre oblasť odborného vzdelávania a výcviku,
 • schopný projektovať, realizovať a reflektovať výučbu v triede, teda zvláda učiteľskú spôsobilosť,
 • schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre vyučovací proces a na projektovaní celoživotného vzdelávania dospelých v odbornom zameraní,
 • schopný využívať získané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojho odboru,
 • pripravený študovať na 3. stupni vysokoškolského vzdelávania (PhD.),
 • pripravený permanentne sa vzdelávať a profesijne sa ďalším vzdelávaním zdokonaľovať.

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania v študijnom odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy je spôsobilý vykonávať profesiu:

 • učiteľa technických resp. ekonomických predmetov na stredných odborných školách,
 • učiteľa niektorých odborných predmetov na úrovni vyššieho sekundárneho vzdelávania (SOŠ),
 • školského metodika pre výučbu skupín technických resp. ekonomických predmetov v rámci odborného vyučovania,
 • špecializovaného pracovníka štátnej správy, resp. metodika odborných inštitúcií pre oblasť odborného vzdelávania a výcviku,
 • odborného pracovníka schopného participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu ako aj na projektovaní príslušných úsekov celoživotného vzdelávania dospelých,
 • špecializovaného pracovníka štátnej správy,
 • lektora v oblasti ďalšieho vzdelávania a v oblasti vzdelávania dospelých.

Absolvent bakalárskeho študijného programu elektronika dopravných prostriedkov, akreditovaného v rámci študijného odboru 5.2.13 elektronika:

 • má všeobecný prehľad o automobilovej a leteckej prevádzkovej a opravárenskej činnosti a jej riadení,  odborné poznatky z oblasti automobilov a lietadiel a ich systémov,
 • má poznatky z hodnotenia kvality a skúšobníctva v automobilovej a leteckej prevádzke a spôsobe  plnenia legislatívnych požiadaviek kladených na výrobu a prevádzku elektronických systémov,  automobilov a lietadiel,
 • je schopný analyzovať problémy a možnosti, ktoré sa vyskytujú v oblasti elektronických systémov automobilov a lietadiel,
 • je schopný porozumieť teoretickým základom elektronických systémov automobilov a lietadiel s použitím poznatkov z aplikovanej matematiky a fyziky,
 • je schopný podať ich všeobecný popis s použitím typických príkladov,
 • je schopný čítať a rozumieť náčrtom, výkresom a schémam, ktoré popisujú elektronické systémy automobilov a lietadiel,
 • je schopný praktickým spôsobom použiť svoje vedomosti pri práci na automobilovej a leteckej technike,
 • je pripravený študovať na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania (Mgr.).

Absolvent bakalárskeho študijného programu elektronika dopravných prostriedkov, akreditovaného v rámci študijného odboru 5.2.13 elektronika, je spôsobilý vykonávať profesie najmä v oblastiach technická činnosť pri prevádzke a opravách automobilovej a leteckej techniky, skúšobníctvo v automobilovej a leteckej prevádzke, stredný manažment riadenia prevádzky, riadenie servisnej a poradenskej činnosti a i.

Absolvent bakalárskeho študijného programu elektronika dopravných prostriedkov, akreditovaného v rámci študijného odboru 3.3.15 manažment:

 • je schopný prezentovať svoje názory a pracovné návrhy pred tímom spolupracovníkov aj nadriadených,
 • riadiť skupinu ľudí, plánovať, organizovať, koordinovať, motivovať, viesť a kontrolovať prácu pracovnej skupiny,
 • uplatňovať psychologické, sociologické, etické prvky pri riadení skupiny ľudí,
 • zastávať odborné pracovné miesto v útvaroch plánovania, ľudských zdrojov, financií, finančno-ekonomických analýz, výroby a logistiky, marketingu, účtovníctva, informatiky a kontroly,
 • uplatniť dané znalosti a zručnosti vo všetkých odvetviach aj vo verejnej a nevládnej sfére,
 • pripravený študovať na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania (Mgr. alebo Ing. - senior manažér).
 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.