Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  Projekt virtuálnej univerzity
  Projekt IT k modermému manažmentu
  Projekt VŠ na základe eu. štandardov
  Projekt zvyšovania kvality vzdelávania na DTI
  Projekt manažér služieb v automobilovom priemysle
  Projekt Dobudovanie infraštruktúry na DTI
  Ver. obstarávanie 1
  Ver. obstarávanie 2
  Ver. obstarávanie 3
  Zmluvy
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Projekt virtuálnej vysokej školy na Dubnickom technologickom inštitúte

 

                    


        
         

Dubnický technologický inštitút skvalitňuje vzdelávacie služby

Na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom sa ukončila realizácia projektu s názvom Virtuálna vysoká škola: skvalitnenie externej formy štúdia na Dubnickom technologickom inštitúte. Projekt bol podporený NFP z Európskeho sociálneho fondu s cieľom inovovať formy vzdelávania pre potreby vedomostnej spoločnosti.
V projektovej aktivite 1.1 Vytvorenie podmienok pre zavedenie elektronického a kombinovaného vzdelávania na vysokej škole bolo vybudované technické zázemie na uskutočňovanie štúdia z externého prostredia. Vznikol internetom dostupný vzdelávací portál, ktorý môžu študenti využívať pri štúdiu v elektronických kurzoch a na komunikáciu. Samostatnou časťou vzdelávacieho portálu je systém, ktorý umožňuje pripravovať kvalitné multimediálne obsahy a realizovať on-line prednášky.
Do realizácie projektovej aktivity 1.2 Príprava obsahu a pilotné testovanie elektronického a kombinovaného vzdelávania na vysokej škole boli zapojení pedagógovia a študenti DTI. Pedagógovia pripravili podklady k multimediálnym učebniciam, ktoré po recenzii spracoval expertný tím do podoby znovu použiteľných interaktívnych vzdelávacích opôr. Študenti boli zapojení do pilotného testovania interaktívnych učebníc. Podľa spätnej väzby im elektronické učebnice pomáhajú pri štúdiu, oceňujú najmä rýchly prístup k potrebným informáciám.
Dosiahnuté výsledky projektu a zavedené elektronické a kombinované vzdelávanie prispeli k skvalitneniu poskytovaného vzdelávania na vysokej škole, a tým k napĺňaniu cieľov znalostnej spoločnosti.

Základné údaje o projekte

Názov projektu
: Virtuálna vysoká škola: skvalitnenie externej formy štúdia na Dubnickom technologickom inštitúte
Prijímateľ: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, s. r. o.
Operačný program: Vzdelávanie
Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
ITMS projektu: 26110230010
Časový harmonogram projektu: 05/2010 – 03/2014

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ


Virtuálna vysoká škola na Dubnickom technologickom inštitúte

Projekt Virtuálna vysoká škola: skvalitnenie externej formy štúdia na Dubnickom technologickom inštitúte sa realizuje na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom (DTI) od 1. mája 2010. Po ukončení prvej realizačnej aktivity, ktorej cieľom bolo vytvoriť podmienky pre zavedenie elektronického a kombinovaného vzdelávania, sa začala realizácia aktivity 1.2 Príprava obsahu a pilotné testovanie elektronického a kombinovaného vzdelávania na vysokej škole.
V rámci druhej aktivity bola vytvorená obsahová náplň študijných predmetov a následne testovaná prevádzka elektronického a kombinovaného vzdelávania. Vytvorené elektronické kurzy budú do vzdelávacieho procesu na DTI zaraďované postupne v priebehu akademického roka 2013/2014. V porovnaní s tlačenými študijnými materiálmi prinášajú viacero výhod, napríklad lepšiu názornosť, prehľadnosť, vyššiu interaktívnosť a ďalšie. Pedagógovia si budú môcť vyučovací proces prispôsobiť a venovať sa vybraným aspektom do väčšej hĺbky. Zároveň získajú lepší prehľad o napredovaní svojich študentov. Elektronické kurzy významne doplnia škálu podporných študijných materiálov na DTI a prispejú ku zvyšovaniu kvality poskytovaného vzdelávania.
Projekt Virtuálna vysoká škola: skvalitnenie externej formy štúdia na Dubnickom technologickom inštitúte je podporený nenávratným finančným príspevkom z ESF, o ktorý požiadal Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, s.r.o. s cieľom inovovať poskytované formy vzdelávania a prispôsobiť ich potrebám vedomostnej spoločnosti.

Základné údaje o projekte

Názov projektu: Virtuálna vysoká škola: skvalitnenie externej formy štúdia na Dubnickom technologickom inštitúte
Prijímateľ: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, s. r. o.
ITMS projektu: 26110230010
Operačný program: Vzdelávanie
Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ


Na Dubnickom technologickom inštitúte sa buduje virtuálna vysoká škola

Na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom úspešne napreduje realizácia projektu Virtuálna vysoká škola: skvalitnenie externej formy štúdia na Dubnickom technologickom inštitúte. Projekt je podporený nenávratným finančným príspevkom z ESF, o ktorý požiadal Dubnický technologický inštitút s. r. o., oprávnený pôsobiť ako vysoká škola Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, s cieľom inovovať poskytované formy vzdelávania a prispôsobiť ich potrebám vedomostnej spoločnosti.

Prvá z dvoch realizačných aktivít projektu, ukončená 30.4.2012, umožnila vytvoriť technickú infraštruktúru na zavedenie elektronického a kombinovaného vzdelávania na DTI a zároveň vyškoliť jeho budúcich používateľov. Zrealizovali sa tieto činnosti:

  • implementovanie troch častí virtuálnej univerzity – Systém riadenia vzdelávania (LMS), Systém riadenia vzdelávacieho obsahu (LCMS), Systém univerzitnej Wiki;
  • integrácia implementovaných systémov;
  • školenia používateľov virtuálnej univerzity – vysokoškolských učiteľov autorov obsahu a administrátorov systému (prostredníctvom školení zameraných na systémy LMS, LCMS a Wiki) a vytvorenie interaktívnych vzdelávacích online modulov (samo študijných elektronických kurzov) pre bežných pedagogických pracovníkov a študentov.

V rámci druhej projektovej aktivity bude pripravená obsahová náplň a následne otestovaná prevádzka zavedeného elektronického a kombinovaného vzdelávania.

Projekt sa ukončí v apríli 2013 a svojimi výstupmi prispeje nielen k ďalšiemu skvalitneniu poskytovaných vzdelávacích služieb na Dubnickom technologickom inštitúte, ale tiež môže slúžiť ako inšpirácia pre iné vysoké školy, plánujúce zaviesť nové formy vzdelávania.

Základné údaje o projekte
Názov projektu
: Virtuálna vysoká škola: skvalitnenie externej formy štúdia na Dubnickom technologickom inštitúte
Prijímateľ: Dubnický technologický inštitút s. r. o.
ITMS projektu: 26110230010
Operačný program: Vzdelávanie
Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti


„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

Leták | Virtuálna univerzita DTI


Virtuálna vysoká škola na Dubnickom technologickom inštitúte

Na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom sa začal realizovať projekt s názvom Virtuálna vysoká škola: skvalitnenie externej formy štúdia na Dubnickom technologickom inštitúte. Projekt bol podporený nenávratným finančným príspevkom z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Vzdelávanie. Dubnický technologický inštitút s. r. o., oprávnený pôsobiť ako súkromná vysoká škola s názvom Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, požiadal o príspevok s cieľom inovovať poskytované formy vzdelávania a prispôsobiť ich potrebám vedomostnej spoločnosti. V rámci projektu bude na Dubnickom technologickom inštitúte zavedené elektronické a kombinované vzdelávanie, ktoré prispeje k ďalšiemu skvalitneniu poskytovaných vzdelávacích služieb.

Základné údaje o projekte
Názov projektu:
Virtuálna vysoká škola: skvalitnenie externej formy štúdia na Dubnickom technologickom inštitúte
ITMS projektu: 26110230010
Operačný program: Vzdelávanie
Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti


„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

 

 

 

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.