Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Novinky

INFORMÁCIA K PREVZATIU DIPLOMOV PaedDr.

Oznamujeme absolventom rigorózneho konania (07.-08.12.2015), že si od 26.01.2016  v čase 8.30- 14.30 hod. (v pracovných dňoch) na študijnom oddelení DTI (p. Vachová), môžu prevziať diplom o udelení akademického titulu PaedDr. osobne proti podpisu, alebo na základe overeného splnomocnenia, ktoré je dostupné v sekcii "Dokumenty" v časti "Iné dokumenty a formuláre".


ACTA TECHNOLOGICA DUBNICAE V DOAJ

Vedecký časopis Acta Technologica Dubnicae, ktorý vydáva Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, bol 4. 12. 2015 zaradený
do databázy DOAJ (Directory of Open Access Journals).

VESELÉ VIANOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2016

Milí študenti, vážení kolegovia, krásne prežitie vianočných sviatkov, v novom roku veľa šťastia, zdravia, spokojných a úspešných dní, Vám praje vedenie Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom.

Z dôvodu čerpania dovolenky bude škola v dňoch 24.12. 2015 - 6.1. 2016 zatvorená.


MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA SCHOLA 2015 - NOVÉ PRÍSTUPY V INŽINIERSKEJ PEDAGOGIKE

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom v spolupráci s Pädagogische Hochschule Niederösterreich, International Society for Engineering Pedagogy – IGIP, Informačnou spoločnosťou pre výchovu a vzdelávanie ZSVTS a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích pod záštitou generálneho riaditeľa Sekcie vysokých škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zorganizovali v dňoch 10. a 11. decembra 2015 v rakúskom Hollabrunne medzinárodnú vedeckú konferenciu SCHOLA 2015 tematicky zameranú na Nové prístupy v inžinierskej pedagogike.

Cieľom konferencie bolo vytvoriť prostredie pre prezentáciu a porovnanie výsledkov pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti v oblasti výchovy a vzdelávania so zameraním na odborovú didaktiku. V rámci konferencie sa uskutočnilo odovzdávanie diplomov ING-PAED IGIP. Na konferencii sa zúčastnili účastníci zo Slovenska, Česka, Rakúska, Anglicka a Maďarska.

Ďakujeme Vám za účasť a tešíme sa na ďalší ročník medzinárodnej vedeckej konferencie SCHOLA.

         

 


ZMENA V ORGÁNOCH AKADEMICKEJ SAMOSPRÁVY DUBNICKÉHO TECHNOLOGICKÉHO INŠTITÚTU V DUBNICI NAD VÁHOM


Správna rada DTI dňa 23.11.2015 odvolala v súlade so zákonom o vysokých školách z funkcie rektora DTI, prof. PhDr. Ericha Petláka, CSc. 
a dočasne poverila s účinnosťou od 24.11.2015 výkonom funkcie rektora doc. PaedDr. Tomáša Lengyelfalusyho, PhD.

INFORMÁCIA K PREVZATIU DIPLOMOV

Oznamujeme absolventom našej školy, že si môžu prevziať diplom proti podpisu alebo na základe overeného splnomocnenia, ktoré je dostupné v sekcii "Dokumenty" v časti "Iné dokumenty a formuláre", dňa 3. decembra 2015  v čase od 8.30 - 14.00 hod. na študijnom oddelení DTI v Dubnici nad Váhom. Individuálny termín prevzatia diplomu je potrebné si dohodnúť telefonicky na študijnom oddelení - tel. č.: 042/44 24 123


PROGRAM ERASMUS+ 2015/2016         

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom vypisuje výberové konanie na študijné pobyty a na prednáškové pobyty učiteľov v letnom semestri akademického roku 2015/2016 v rámci programu ERASMUS+

Bližšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke DTI v sekcii Zahraničné vzťahy. UDELENIE MEDAILY PRE DTI

Dňa 22.10.2015 prijal rektor Dubnického technologického inštitútu prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. pozvanie  na slávnosť konanú pri príležitosti 380. výročia založenia starobylej Trnavskej univerzity  a inauguráciu rektora Trnavskej univerzity v Trnave, na ktorej bola DTI udelená medaila rektora Trnavskej univerzity v Trnave.

    


RIGORÓZNE SKÚŠKY 2015/2016

Oznamujeme rigorózantom prijatých na jeseň 2014 (+ jar 2014 - náhradný a opravný termín), že rigorózne skúšky sa budú konať v dňoch 7.12. - 8.12.2015 v priestoroch Dubnického technologického inštitútu.


INŠTRUKTÁŽ K RIGORÓZNEMU KONANIU

Pozývame všetkých rigorózantov DTI prijatých na jeseň 2015 na inštruktáž k rigoróznemu konaniu, ktorá sa bude konať dňa 5.11.2015 o 14,30 hod. v priestoroch Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom. Cieľom  inštruktáže bude oboznámiť prítomných s organizačnými aspektmi rigorózneho konania, metodikou odborného spracovania rigoróznej práce a s kritériami hodnotenia rigorózantov.


KONFERENCIA KUCHÁRSKA KNIHA PRE ŽIVOT

15. októbra 2015 Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom zorganizoval v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom a regionálnymi základnými a strednými školami medzinárodnú vedeckú konferenciu pri príležitosti 10. výročia vzniku Dubnického technologického inštitútu zameranú na aktuálne otázky výchovy a vzdelávania s cieľom podporiť vzájomné smerovanie ZŠ, SŠ a VŠ v regionálnom ponímaní „Kuchárska kniha pre život alebo Cesty k edukácii pre život“. Konferencia sa uskutočnila v rámci týždňa vedy a techniky a II. ročníka festivalu vzdelávania.

Prednášky pedagogických odborníkov boli rozdelené do dvoch sekcií: Interdisciplinárne aspekty edukácie na VŠ a Súčasná edukácia v praktickom kontexte – ZŠ, SŠ.

Svojou úvodnou prednáškou všetkých zúčastnených zaujal prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., ktorý vyzdvihol potrebu vzdelania smerom k múdrosti. Zaujali aj žiaci ZŠ zo svojimi praktickými ukážkami tvorivosti vo vyučovaní. Už teraz sa tešíme na tretí ročník festivalu vzdelávania.

Napísali o nás: Trenčiansky samosprávny kraj

       

 


POZVÁNKA NA KONFERENCIU

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom a regionálnymi základnými a strednými školami Vás pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu pri príležitosti 10. výročia vzniku Dubnického technologického inštitútu zameranú na aktuálne otázky výchovy a vzdelávania s cieľom podporiť vzájomné smerovanie ZŠ, SŠ, VŠ v regionálnom i globálnom ponímaní „Kuchárska kniha pre život alebo Cesty k edukácii pre život“. Viac v sekcii Konferencia Kuchárska kniha pre život.


ACTA TECHNOLOGICA DUBNICAE V ERIH PLUS

Vedecký časopis Acta Technologica Dubnicae, ktorý vydáva Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, bol 24. 9. 2015 zaradený do databázy ERIH PLUS. 
Úplné texty jednotlivých príspevkov zverejnených v Acta Technologica Dubnicae si môžete stiahnuť aj na http://www.degruyter.com/view/j/atd.

NÁHRADNÝ/OPRAVNÝ TERMÍN ŠTÁTNYCH SKÚŠOK

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom oznamuje študentom, že náhradné/opravné štátne skúšky sa budú konať v dňoch 28.10. - 29.10. 2015.


PREDĹŽENIE TERMÍNU NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom oznamuje uchádzačom o štúdium, že termín na podanie prihlášok na magisterské štúdijné programy Učiteľstvo ekonomických predmetov a Učiteľstvo technických predmetov a bakalársky štúdijný program Učiteľstvo praktickej prípravy sa predlžuje do 15. septembra 2015.


RIGORÓZNE KONANIE v akademickom roku 2015/2016

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom oznamuje uchádzačom o rigorózne pokračovanie, že termín podania prihlášky je do 15.09.2015. Bližšie informácie o rigoróznom konaní nájdu uchádzači v sekcii ŠTÚDIUM, v časti RIGORÓZNE KONANIE.


INFORMÁCIA K PREVZATIU DIPLOMOV

Oznamujeme absolventom našej školy, že si môžu prevziať diplom proti podpisu alebo na základe overeného splnomocnenia, ktoré je dostupné v sekcii "Dokumenty" v časti "Iné dokumenty a formuláre", v dňoch:

 • 21. júla 2015 a
 • 22. septembra 2015

v čase od 9.00 - 14.00 hod. na študijnom oddelení DTI v Dubnici nad Váhom.


PROGRAM ERASMUS+ 2015/2016         

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom vypisuje výberové konanie na študijné pobyty a na prednáškové pobyty učiteľov v zimnom semestri akademického roku 2015/2016 v rámci programu ERASMUS+

Bližšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke DTI v sekcii Zahraničné vzťahy. 


ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ NA DTI

Dňa 20. mája 2015 sa na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom konal už 7. ročník súťaže Študentskej vedeckej odbornej činnosti, ktorá sa realizuje tradične na konci letného semestra. Cieľom súťaže je podnietiť záujem študentov na základe už osvojenej metodológie riešiť vybranú tému a tak ich motivovať k aktivitám v oblasti vedy a výskumu. Toho roku sa do súťaže odborných prác prihlásilo celkom 41 študentov, 9 študentov prvého stupňa vysokoškolského štúdia a 32 študentov druhého stupňa vysokoškolského štúdia.

Viac informácií a fotografie nájdete na podstránke Fotogaléria - ŠVOČ DTI 2015

   

 


TÉZY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY V AKADEMICKOM ROKU 2014/2015

Informujeme študentov, ktorí v akademickom roku 2014/2015 pristúpia k štátnym skúškam v bakalárskych študijných programoch a magisterských študijných programoch, že tézy na štátne skúšky sú zverejnené v sekcii Štúdium v časti Tézy na štátne skúšky 2014/2015.


ŠTUDUJ NA
DUBNICKOM TECHNOLOGICKOM INŠTITÚTE
v Dubnici nad Váhom


Uchádzaš sa o štúdium na vysokej škole a nevieš sa rozhodnúť, ktorú vysokú školu si vybrať? Chceš študovať manažment, pedagogiku alebo techniku s možnosťou priamej výučby, či prostredníctvom e-learningu z pohodlia domova?

CHCEŠ VEDIEŤ PREČO ŠTUDOVAŤ NA DTI?                         
        (pozri video a dozvieš sa viac)
                                                 
                                                                                                                                             
                  

ŠTUDUJ na DTI – UPLATNI SA NA TRHU PRÁCE

 DTI OTVÁRA ĎALŠÍ ROČNÍK DETSKEJ UNIVERZITY

Vzdelávanie zábavou a zážitkami!


Na Detskej univerzite DTI 2015 otvárame študijný program Let´s have some fun.

Cieľom programu je hravou a zábavnou formou rozvíjať jazykové schopnosti v anglickom jazyku
. Detská univerzita začne slávnostnou imatrikuláciou študentov a ukončená bude obhajobou práce a slávnostnými promóciami, pri ktorých malí absolventi získajú titul "Bakalárik".
Termín:  6.7. - 10.7.2015
Účastníci: žiaci prvého stupňa základných škôl

Čo Vás čaká

- výlet a športový deň s množstvom zábavy
- komunikácia v súčasnej angličtine

- rozličné hry
a tvorivé cvičenia zamerané na rozvoj anglickej komunikácie
- noví kamaráti a veselé zážitky
- ďalšie skúsenosti v praktickom využití cudzieho jazyka

Viac informácií a formulár prihlášky na www.dti.sk/detskauniverzita


OZNAM PRE ZÁUJEMCOV O RIGORÓZNE KONANIE

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom ponúka záujemcom možnosť uchádzať sa o rigorózne konanie v novom termíne (marec 2015 - marec 2016) s predpokladaným termínom rigoróznych skúšok v mesiaci máj 2016.

Viac informácií nájdu v sekcii ŠTÚDIUM, v časti RIGORÓZNE KONANIE.


JAZYKOVÉ VZDELÁVANIE

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, s.r.o., pripravil pre žiakov končiacich ročníkov stredných škôl – maturantov, jazykové vzdelávanie zamerané na prípravu na maturitné skúšky z jazyka anglického – úroveň B1 a úroveň B2.

Informácie o vzdelávaní

Jazyk: anglický
Úroveň prípravy: B1 a B2, podľa potreby a výberu žiaka

Nástup na kurz: január 2015
Intenzita vzdelávania: 1x týždenne

Lektor vzdelávania: vysokoškolský pedagóg - angličtinár s praktickými skúsenosťami s testovaním a prípravou na testovanie

Ďalšie informácie o jazykovom kurze, vrátane poplatkov a dokumentov na stiahnutie nájdu zájemcovia na webovej stránke www.dti.sk v sekcii celoživotné vzdelávanie, v časti jazykové vzdelávanie.


OTVORENIE ĎALŠIEHO KURZU PROFESIJNÉHO VZDELÁVANIA MBA - Master of Business Administration

Modul: MANAŽMENT ORGANIZÁCIE  

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom ponúka záujemcom možnosť ďalšieho vzdelávania a získania prestížneho prfesijného titulu MBA - Master of Business Administration. Toho času otvára ďalšie kolo prijímania prihlášok do vzdelávacieho modulu - Manažment organizácie.

Prijímanie prihlášok: do 31.12.2014.

 

Bližšie informácie o profesijnom vzdelávaní nájdu záujemcovia v sekcii "Celoživotné vzdelávanie" v časti MBA.


INFORMÁCIA K PREVZATIU DIPLOMOV

Informujeme absolventov bakalárskeho štúdia (studijný program Učiteľstvo praktickej prípravy) a magisterského štúdia (študijné programy Učiteľstvo technických predmetov a Učiteľstvo ekonomických predmetov), že si môžu prevziať diplom proti podpisu alebo na základe overeného splnomocnenia, ktoré je dostupné v sekcii "Dokumenty" v časti "Iné dokumenty a formuláre", v dňoch:

 • 24.11.2014 (pondelok) do 15.00 hod.
 • 03.12.2014 (streda) do 15.00 hod.

na študijnom oddelení Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom.


NOVÝ AKADEMICKÝ ROK NA DUBNICKOM TECHNOLOGICKOM INŠTITÚTE

V piatok 10.10.2014 sa na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom (DTI) konalo slávnostné otvorenie akademického roka 2014/2015. Podujatie, ktoré sa tradične koná začiatkom októbra v Dome Kultúry v Dubnici nad Váhom, sa nieslo v slávnostnej atmosfére za účasti významných hostí z akademickej sféry, súkromného sektora a verejnej správy a samosprávy.

Z početnej skupiny ctených hostí, ktorých prítomnosť len umocnila sviatočnosť chvíle, spomenieme mimo vedenia Dubnického technologického inštitútu napríklad Ing. Jaroslava Bašku, predsedu TSK, prof. Ing. Petra Plavčana, PhD., zastupujúceho generálneho riaditeľa Sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu MŠVVaŠ SR či doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD., rektora Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne. Súčasťou ceremoniálu bola už tradične imatrikulácia študentov prvého ročníka a odovzdávanie certifikátov ING-PAED IGIP.

Pripájame sa k želaniu úspešného akademického roka, ktoré zaznelo v prejave rektora školy: „Študentom želám veľa študijných úspechov, veľa radostných a pokojných študijných dní. Ku všetkému pridávam prianie pevného zdravia, tvorivej energie a priaznivej atmosféry na pracoviskách.“

Napísali o nás v Novinách stredného Považia

Napísali o nás v Trenčianskom Echu

Fotogaléria a viac informácií

   

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE NOVÉHO AKADEMICKÉHO ROKA NA UNIVERZITE TRETIEHO VEKU DTI

Dňa 10.9.2014 sa konalo slávnostné otvorenie tretieho ročníka Univerzity tretieho veku Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom. Spolu so študentmi UTV DTI všetkých troch ročníkov prišli začiatok akademického roka osláviť aj zástupcovia vedenia DTI a pedagógovia študijných programov univerzity tretieho veku. Súčasťou slávnostného podujatia bola imatrikulácia študentov prvého ročníka, pri ktorej odovzdal rektor školy študentom imatrikulačné listy.

V akademickom roku 2014/2015 sa na UTV DTI otvárajú tri študijné programy - Informačno-komunikačné technológie v živote seniora, Záhradníctvo a Angličtina rýchlo a ľahko. Poslucháči majú možnosť získať nové poznatky alebo si rozširovať už nadobudnuté vedomosti v oblastiach, ktoré ich zaujímajú.

Študentom i pedagógom UTV DTI želáme dobré zdravie a veľa úspechov v spoločnej činnosti. Nech skutočne platí  aj v reálnom živote človeka Nulla aetas ad discendum sera.

Napísali o nás v Novinách stredného Považia

Viac informácií na www.dti.sk/utvdti.

   

RIGORÓZNE KONANIE v akademickom roku 2014/2015

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom oznamuje uchádzačom o rigorózne pokračovanie, že termín podania prihlášky je do 30.09.2014. Bližšie informácie o rigoróznom konaní nájdu uchádzači v sekcii ŠTÚDIUM, v časti RIGORÓZNE KONANIE.


PREDĹŽENIE TERMÍNU NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom oznamuje uchádzačom o štúdium, že termín na podanie prihlášok na bakalárske i magisterské štúdium vo všetkých študijných programoch sa predlžuje do 15. septembra 2014.


POZVÁNKA NA KONFERENCIU SCHOLA 2014

Srdečne Vás pozývame na 10. medzinárodnú vedeckú konferenciu Schola 2014

Inovácie vo výchove a vzdelávaní – Trendy v odborovej didaktike

Konferenciu organizujú Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, International Society of Engineering Pedagogy – IGIP a Informačná spoločnosť pre výchovu a vzdelávanie, člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností.

Podujatie sa koná v dňoch 27. – 28. novembra 2014 s cieľom vytvoriť prostredie pre prezentáciu výsledkov pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti v oblasti výchovy a vzdelávania so zameraním na odborovú didaktiku. Účasť potvrdili renomovaní odborníci z domácich a zahraničných vzdelávacích a vedeckovýskumných inštitúcií, ktorí zaručujú živú atmosféru výmeny poznatkov a skúseností.

Zaslanie prihlášky a anotácie príspevku: do 25. 10. 2014 (termín bol posunutý)

Viac informácií na www.dti.sk/schola2014.


MEDZINÁRODNÝ PREUKAZ ŠTUDENTA ISIC

Preukaz študenta ISIC je identifikačným preukazom študenta DTI a súčasne je aj medzinárodným študentským preukazom ISIC.  Preukaz študenta ISIC je multifunkčný čipový preukaz s logom DTI. Môže byť vydaný len oprávnenej osobe.

Oprávnená osoba je fyzická osoba, ktorá dovŕšila dvanásty rok veku a súčasne v deň podania žiadosti o vydanie preukazu študenta ISIC je študentom dennej formy štúdia DTI.

Platnosť preukazu ISIC
Preukaz študenta ISIC je platný vždy najskôr od prvého dňa akademického roka do 30. septembra najbližšie nasledujúceho kalendárneho roka. Platnosť preukazu študenta ISIC možno opakovane predĺžiť, pričom posledným dňom platnosti, i platnosti predĺženej, je vždy 30. september kalendárneho roka. Tento preukaz študenta ISIC je zároveň členským preukazom CKM SYTS.

Držiteľ preukazu ISIC je fyzická osoba, ktorej bol vydaný preukaz študenta ISIC a súčasne je členom CKM SYTS. DTI vydáva preukaz študenta ISIC len študentovi, ktorý študuje v dennej forme štúdia.

Dizajn preukazu ISIC pre študentov denného štúdia DTI

 
     

NA VYDANIE PREUKAZU ISIC (študenti 1. ročníka bakalárskeho i magisterského štúdia) je potrebné:

 1. preukázať sa potvrdením o návšteve školy v dennej forme, ktoré nesmie byť v deň podania žiadosti staršie ako 30 dní, pričom túto skutočnosť potvrdí DTI;
 2. riadne vyplniť tlačivá:

PROLONGÁCIA /predĺženie platnosti/ preukazu ISIC (študenti 2. ročníka a 3. ročníka bakalárskeho štúdia, študenti  2. ročníka magisterského štúdia)

Predlžovanie platnosti preukazu bude pre ak. rok 2014/2015 realizované počas zápisov. Študent odovzdá študijnej referentke preukaz ISIC v deň zápisu. Prolongácia preukazu je možná až po zápise do ročníka.

UPOZORNENIE: Od 01.10.2014 budú neprolongované preukazy zablokované (v interných aj externých systémoch).

Prolongácia preukazu bude možná až po uhradení poplatku za zápis, v rámci ktorého je započítaný aj poplatok za prolongáciu preukazu ISIC (študent uhradí poplatok spolu so školným na základe predfaktúry, ku ktorej má každý študent prístup po prihlásení sa do systému MAIS).

Bez tejto známky po 1.10.2014 nemáte platnú licenciu ISIC a Váš preukaz bude vyradený z medzinárodnej databázy platných ISIC preukazov! Svet zliav sa pred Vami uzavrie nielen vo svete, ale aj na Slovensku.

Po prihlásení na stránke www.isic.sk získate 60 špeciálnych personalizovaných kupónov na extra zľavy.

POSTUP PROLONGÁCIE PREUKAZU ISIC ZNÁMKOU ISIC 09/2015

 • zistite si, v ktorý deň prebieha  zápis do nového akademického roka pre Váš ročník a skupinu,
 • uhraďte predfaktúru (systém MAIS),
 • absolvujte zápis, kde odovzdáte preukaz ISIC študijnej referentke (spolu s vyplnenou Žiadosťou o vydanie prolongačnej známky 09/2015 – stiahni tu)
 • preukaz Vám aktivuje pracovníčka študijného oddelenia,
 • prolongovaný preukaz ISIC dostane študent do 7 dní (vrátane prolongačnej známky 09/2015).


DTI ZÍSKAL CERTIFIKÁT O ZAVEDENÍ A POUŽÍVANÍ SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY PODĽA NORMY ISO 9001:2008

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom má zavedený a používa systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008 v oblasti: Vzdelávanie vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia a súvisiaca vedecko-výskumná a publikačná činnosť. Na základe certifikačného auditu bolo preukázané, že manažérsky systém DTI spĺňa požiadavky normy ISO 9001:2008. Spoločnosť QSCert, spol. s r. o. udelila Dubnickému technologickému inštitútu v Dubnici nad Váhom certifikát, ktorý potvrdzuje zavedenie a používanie systému manažérstva kvality podľa tejto normy v uvedenej oblasti.

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom v súlade s kritériami Vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania (KVSK) podľa § 87a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, v súlade s Normami a smernicami na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (ESG smernice) a požiadavkami normy ISO 9001:2008, definuje integrovaný Vnútorný systém zabezpečovania kvality a Systém manažérstva kvality, jeho politiku, ciele kvality a postupy formou Príručky kvality a súvisiacich organizačných noriem.

     
         
         

TÉZY NA RIGORÓZNE SKÚŠKY

Informujeme rigorozantov, že tézy na rigorózne skúšky z predmetov odborová didaktika, pedagogika, psychológia sú zverejnené na web stránke DTI v sekcii Štúdium v časti rigorózne konanie.


XII. MEDZINÁRODNÉ VEDECKÉ SYMPÓZIUM HISTÓRIA
VZDELÁVANIA DOSPELÝCH V STREDNEJ EURÓPE

Pozývame na XII. sympózium História vzdelávania dospelých v strednej Európe (Geschichte der Erwachsenenbildung in Zentraleuropa) so zameraním na tému ekonomika-peniaze-etika-politika-vzdelávanie dospelých: zodpovednosť Európy.

Podujatie nadväzuje na XI. medzinárodné vedecké sympózium zamerané na európske štandardy vzdelávania v systéme manažérstva kvality vysokých škôl a inštitúcií celoživotného vzdelávania, ktoré sa konalo v septembri 2012 v Trenčianskych Tepliciach.

Sympózium organizuje Filozofická fakulta Debrecinskej univerzity, Spoločnosť pre rozvoj vzdelávania dospelých, Debrecín (FFE) a Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom v dňoch 1.-4.10.2014 na Debrecínskej univerzite v Debrecíne.

Termín na zaslanie prihlášky a abstraktu príspevku: 22.7.2014 (termín bol posunutý)

Viac informácií na www.dti.sk/sympozium2014.


PROGRAM  MBA  

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom ponúka manažérom možnosť získať prestížny profesionálny titul MBA (Master of Business Administration). Program, ktorý plánuje otvoriť v akademickom roku 2014/2015, je založený na devätnásťročných skúsenostiach zahraničných partnerov.

Dĺžka trvania programu MBA je jeden rok (dva semestre).

Viac informácií nájdu záujemcovia v sekcii "Celoživotné vzdelávanie" v časti MBA.


PREDĹŽENÝ TERMÍN NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK

Uchádzačov o štúdium v bakalárskych, či magisterských študijných programoch informujeme o možnosti dodatočného podania prihlášky na štúdium - do 30. augusta 2014.

Bližšie informácie k prijímaciemu konaniu nájdu uchádzači o štúdium v sekciách Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium a Prijímacie konanie pre Bc. štúdium.


VIDEO A FOTOGRAFIE Z PROMÓCIÍ ABSOLVENTOV DTI

Videonahrávku a fotografie zo slávnostných promócií si absolventi Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom môžu objednať prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke http://fortunastudio.net/dti/.

Cena pre absolventov DTI
Videonahrávka, vrátane digitálnych fotografií je 12 € (DVD s videonahrávkou a fotografiami, obal)
Videonahrávka HD, vrátane digitálnych fotografií je 13 € (Blu-ray disk s videonahrávkou, CD s fotografiami, obal)
Balné a poštovné v rámci Slovenska a Čiech 3 € / zásielka
Platba: dobierka

Poskytovateľ foto-video služieb upozorňuje, že dodané DVD (resp. Blu-ray a CD) bude zahŕňať LEN video a fotografie z promócií absolventov, ktorí si ich objednali.


MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA A WORKSHOP
DNEŠNÉ TRENDY INOVÁCIÍ 2014

– DRUHÝKRÁT ÚSPEŠNE V ZAHRANIČÍ

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom zorganizoval v spolupráci so spoločnosťou B&M InterNets spol. s r. o. v poradí už piatu medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Dnešné Trendy Inovácií 2014. Podujatie, ktoré sa konalo v dňoch 22. – 23. mája 2014 v Hoteli Slovan v Brne, sa zameriavalo na problematiku e-learningu a využívanie informačných technológií vo vzdelávacom procese. Toto už tradičné medzinárodné fórum na prezentovanie poznatkov a spoločné hľadanie riešení v oblasti modernizácie vzdelávania si ani tento rok nenechali ujsť odborníci z domácich aj zahraničných vysokých škôl, univerzít a firiem.

Viac informácií o podujatí spolu s fotografiami nájdete na v časti Fotogaléria – Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2014.

   

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ NA DTI

Dňa 26. mája 2014 sa na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom konal už 6. ročník súťaže Študentskej vedeckej odbornej činnosti, ktorá sa realizuje tradične na konci letného semestra. Cieľom súťaže je podnietiť záujem študentov na základe už osvojenej metodológie riešiť vybranú tému a tak ich motivovať k aktivitám v oblasti vedy a výskumu.
Toho roku sa do súťaže odborných prác prihlásilo celkom 17 študentov, 11 študentov prvého stupňa vysokoškolského štúdia a 6 študentov druhého stupňa vysokoškolského štúdia.

Viac informácií a fotografie nájdete na podstránke Fotogaléria - SVOČ DTI 2014.
 

   

 


UDELENIE MALEJ MEDAILY SV. GORAZDA RNDr. KORINTUŠOVI - PROREKTOROVI PRE VZDELÁVANIE A MARKETING DTI

Pri príležitosti Dňa učiteľov, dňa 28. marca 2014 odovzdal minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Dušan Čaplovič, ocenenia celkovo 91 pedagógom a osobnostiam z oblasti školstva. Ocenenia mali podobu Malej medaily sv. Gorazda, Veľkej medaily sv. Gorazda alebo ďakovného listu.

Ocenenie v podobe Malej medaily sv. Gorazda bolo udelené aj RNDr. Karolovi Korintušovi, prorektorovi pre vzdelávanie a marketing Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom za jeho dlhoročnú riadiacu, tvorivú a pedagogickú prácu v školských službách.

V mene vedenia Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom, ako aj v mene pedagogického zboru gratulujeme RNDr. Korintušovi k oceneniu a želáme mu veľa zdravia a osobných úspechov v ďalšej pedagogickej a tvorivej práci v oblasti školstva.


TÉZY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY V AK. ROKU 2013/2014

Informujeme študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu Učiteľstvo praktickej prípravy a študentov 2. ročníka magisterského štúdia študijných programov Učiteľstvo ekonomických predmetov a Učiteľstvo technických predmetov, že tézy na štátne záverečné skúšky v akademickom roku 2013/2014 sú zverejnené na web stránke DTI v sekcii ŠTÚDIUM, v časti Tézy na štátne skúšky 2013/2014.


NOVÉ FORMULÁRE PRIHLÁŠKY NA VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM

Informujeme uchádzačov o štúdium v akademickom roku 2014/2015, že existujú nové formuláre prihlášky na prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia.

Prihláška na vysokoškolské štúdium - bakalárske štúdium (na stiahnutie)

Prihláška na vysokoškolské štúdium - magisterské, inžinierske štúdium I. časť (na stiahnutie)

Prosíme uchádzačov, aby vypĺňali a na študijné oddelenie zasielali vyššie uvedené nové formuláre prihlášky na vysokoškolské štúdium s požadovanými prílohami (viac informácii v sekciách "Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium a Prijímacie konanie pre Bc. štúdium").


INFORMÁCIA PRE VEDÚCICH A OPONENTOV ZÁVEREČNÝCH PRÁC

Oznamujeme vedúcim aj oponentnom záverečných prác DTI, že posudky k záverečným prácam odovzdajú v tlačenej forme podľa pokynov vedúcich ústavov DTI. Zároveň je potrebné vložiť posudky v elektronickej forme do modulu EVIDENCIA ZÁVEREČNÝCH PRÁC (EZP). Pre vkladanie posudkov do EZP existujú dve cesty (linky):

1. Link pre prihlásenie sa z DTI:

    http://192.168.1.4/ezp?fs=682DF31414394DD0BDFDDA335649F2B0&fn=main

2. Link pre prihlásenie sa z prostredia mimo DTI (z domu):  http://87.197.168.12/ezp/

Prihlasovacie údaje zostávajú pôvodné (nemenia sa). V prípade problémov s prihlásením sa do EZP prosím kontaktujte asistentku rektora, Mgr. Doričkovú mailom na: dorickova@dti.sk.

Formuláre "posudok vedúceho záverečnej práce" a "posudok oponenta záverečnej práce" sú dostupné na web stránke www.dti.sk v sekcii "Dokumenty", podsekcii "Iné dokumenty a formuláre".


RIGORÓZNE KONANIE

Informácie o rigoróznom pokračovaní na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom v študijnom odbore 1.1.2 učieteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy v študijných programoch Učiteľstvo technických predmetov a Učiteľstvo ekonomických predmetov vrátane tém rigoróznych prác, prihlášky, termínu podania prihlášky a poplatkov sú zverejnené uchádzačom na web stránke www.dti.sk v sekcii ŠTÚDIUM časti RIGORÓZNE KONANIE.

Termín na podanie prihlášky na rigorózne konanie bol predĺžený do 31.01.2014.


POZVANÉ PREDNÁŠKY V TÝŽDNI VEDY A TECHNIKY

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom zorganizoval dňa 23. novembra 2013 v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2013 pozvané prednášky troch významných odborníkov z oblasti pedagogiky a ekonómie. Predstaviť výsledky svojej práce a podeliť sa so svojimi skúsenosťami prišli prof. Dr. MA Ing. Július Horváth, PhD. zo Stredoeurópskej univerzity v Budapešt, prof. Ing. Milan Šikula, DrSc., riaditeľ ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied a prof. Ing. Peter Plavčan, CSc., generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR.

Druhý prednáškový blok sa konal 29. novembra 2013 v priestoroch Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom. V rámci neho vystúpil uznávaný špecialista z Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne, prof. PhDr. Peter Gavora, CSc., ktorý sa zameral na tému vnímaná osobná zdatnosť - self-efficacy učiteľa, jej koncepcia a aplikácia.

Reportáž TV Trenčín z podujatia

Fotogaléria

   

Na DTI sa otvoril druhý ročník univerzity tretieho veku

Dňa 18. septembra 2013 sa na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom konalo slávnostné otvorenie druhého ročníka Univerzity tretieho veku DTI. Takmer štyri desiatky študentov prvého a druhého ročníka Univerzity tretieho veka DTI sa zišli, aby za účasti predstaviteľov školy na čele s rektorom DTI, prof. PhDr. Erichom Petlákom, CSc., spoločne oslávili návrat do školských lavíc. V rámci Univerzity tretieho veku DTI sa tento akademický rok otvárajú dva študijné programy – Informačno-komunikačné technológie v živote senioraZáhradníctvo. Celé podujatie sa nieslo v príjemnej atmosfére a dobrej nálade. Čerešničkou na torte bolo vystúpenie speváckeho zboru Studnica, ktorého členovia sú zároveň študentmi Univerzity tretieho veku DTI.
Študentom Univerzity tretieho veku DTI želáme, nech ich dobrá energia, ktorú ukázali počas slávnostného otvorenia, neopúšťa. Zároveň im prajeme pevné zdravie a aby sa im v akademickom roku 2013/2014 darilo.

Informácia pre záujemcov o štúdium na Univerzite tretieho veku DTI - dodatočný termín podania prihlášok je do 1.10.2013. Viac informácií na www.dti.sk - Celoživotné vzdelávanie - Univerzita tretieho veku DTI.

   
         
         

Promócie absolventov DTI – finále štúdia na vysokej škole

V dňoch 7. – 12. júla 2013 sa v Kúpeľnej dvorane v Trenčianskych Tepliciach konali slávnostné promócie absolventov Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom. Po prvýkrát v histórii tejto vysokej školy si prišli prevziať vysokoškolský diplom spolu s čerstvými bakalármi aj čerství magistri. Získali ho po náročnom štúdiu a záverečných štátnych skúškach, ku ktorým na DTI pristúpilo v tomto akademickom roku viac ako 2000 študentov.
Nových bakalárov a magistrov prišli pozdraviť napríklad podpredsedníčka NR SR, JUDr. Renata Zmajkovičová či generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. a iní významní hostia. Niektorí z nich využili príležitosť prihovoriť sa promovaným absolventom. Prof. Plavčan pripomenul, že vysokoškolské vzdelanie dáva viac možností nájsť si dobrú prácu, čo je prvý krok. Druhým krokom je dobrú prácu si udržať. Dubnický technologický inštitút však ponúka štúdium, ktoré spája poznatky z viacerých vedných odborov – z ekonómie, techniky a pedagogiky. „Medziodborovosť“, ktorou sa vyznačuje získané vzdelanie, tak predstavuje konkurenčnú výhodu pri hľadaní a uplatňovaní sa na trhu práce.

Fotogaléria – Promócie DTI 2013
Reportáž TV Trenčianske Teplice
Príhovor prof. Petra Plavčana

   

Dobrodružná angličtina s Detskou univerzitou DTI

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom zorganizoval v prvý prázdninový týždeň druhý ročník Detskej univerzity DTI. Na rozdiel od iných detských univerzít na Slovensku, detská univerzita DTI ponúkla tematický program v anglickom jazyku. Garantka programu Detskej univerzity DTI, Lucia Rákayová, dala tomuto ročníku príznačný podtitul „Dobrodružná angličtina“. Spolu s pedagogičkami Tamarou Pakanovou a Katarínou Ižovou viedla malých účastníkov detskej univerzity na virtuálnej výprave za objavovaním angličtiny a získavaním nových zážitkov.
Malí študenti mali príležitosť vidieť, ako sa pripravuje televízna reportáž vďaka profesionálom z televízie, ktorí prišli s prenosovým vozom. K mimoriadnym bodom programu iste patrilo stretnutie s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a podpredsedom vlády SR, Miroslavom Lajčákom, ktorý deťom vysvetlil, ako funguje ústredie a zastupiteľské úrady ministerstva. Na záver sa konali slávnostné promócie absolventov Detskej univerzity DTI. Ako čestný rektor sa na nich zúčastnil slovenský hudobník Peter Cmorík, ktorý deťom odovzdal diplomy o ukončení štúdia na Detskej univerzite DTI.

Viac v časti Fotogaléria - Detská univerzita DTI 2013.

   

 


Ponuka štúdia v technickom študijnom programe
ELEKTRONIKA DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV (Bc. - 3-ročné štúdium)

Milí maturanti,                                                                       

v akademickom roku 2013/2014 Vám Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom ponúka štúdium v akreditovanom bakalárskom študijnom programe

Elektronika dopravných prostriedkov             

Absolventi tohto študijného programu Elektronika dopravných prostriedkov študijnom odbore 5.2.13 Elektronika získavajú základné teoretické vedomosti a praktické skúsenosti v oblasti elektronických systémov lietadiel a automobilov.
Profil absolventa je formovaný tak, aby bol schopný analyzovať problémy a možnosti, ktoré sa vyskytujú v oblasti elektronických systémov automobilov a lietadiel. Absolvent má odborné poznatky z oblasti automobilov a lietadiel a ich systémov a má prehľad o prevádzkovej a opravárenskej činnosti automobilov a lietadiel. Široký základ teoretických a odborných predmetov dáva absolventom variabilnosť pri uplatnení v praxi, najmä so zameraním na technickú činnosť v oblasti prevádzky a opráv automobilovej a leteckej techniky. Absolventi majú základné vedomosti o podnikaní a manažmente.
Náplň študijného programu Elektronika dopravných prostriedkov je v súlade s požiadavkami na letecký technický personál v zmysle leteckého predpisu Spoločných leteckých úradov európskych krajín Part-66 a svojim obsahom odpovedá modulu M-13 tohto predpisu.

Viac informácií na webovej stránke v podmenu Prijímacie konanie pre Bc. štúdium.


Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom vypisuje konkurz na Erasmus učiteľské mobility v akademickom roku 2013/2014 (zimný aj letný semester)

Podmienky účasti:
1. pracovná zmluva s DTI (na ustanovený týždenný pracovný čas v zaradení vysokoškolský učiteľ);
2. odborné znalosti v oblasti študijných programov navštívenej univerzity;
3. motivačný list, v ktorom uchádzač uvedie disciplíny a tematické celky, ktoré ponúka ako prednášku na navštívenej univerzite.

Termín podania prihlášky: do 21. júna 2013

Vytlačenú a podpísanú prihlášku odovzdajte asistentke pána rektora, Mgr. Márii Doričkovej.

Dokumenty na stiahnutie sa nachádzajú na www.dti.sk v sekcii Zahraničné vzťahy, podsekcii Učiteľské mobility:

 • Prihláška na ERASMUS mobilitu pracovníka VŠ - výučba učiteľa;
 • Program výučby v slovenskom jazyku;
 • Program výučby v anglickom jazyku.

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom vypisuje konkurz na Erasmus študentskú mobilitu v akademickom roku 2013/2014 (zimný aj letný semester)

Podmienky účasti:
1. študent DTI minimálne 2 ukončené semestre v čase mobility (odporúča sa pre budúcich študentov druhého ročníka bakalárskeho štúdia a prvého ročníka magisterského štúdia);
2. podanie vyplnenej prihlášky s potrebnými prílohami.

Termín podania prihlášky: do 21. júna 2013

Vytlačenú a podpísanú prihlášku odovzdajte asistentke pána rektora, Mgr. Márii Doričkovej.

Dokumenty na stiahnutie sa nachádzajú na www.dti.sk v sekcii Zahraničné vzťahy, podsekcii Študentské mobility:

 • Prihláška na ERASMUS študentskú mobilitu;
 • Motivačný list;
 • Životopis;
 • Learning agreement;
 • Application form;
 • Transcript of Records.

Prednáška riaditeľa Ekonomického ústavu SAV

Dňa 29. mája 2013 sa na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom konala pozvaná prednáška významného odborníka v oblasti ekonómie – prof. Ing. Milana Šikulu, DrSc., riaditeľa Ekonomického ústavu SAV. Prednáška sa zameriavala na aktuálne problémy ekonomickej teórie a ekonomickej reality, s podtitulom nové trendy v ekonomickej teórii. 

Viac na webovej stránke v časti Fotogaléria.

   

Motivačné štipendiá v akademickom roku 2012/2013

Rektor Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom v súlade s § 96a ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a v zmysle čl. 3 ods. 6 Štipendijného poriadku DTI - Dodatok č. 1 môže priznať študentom bakalárskeho a magisterského štúdia v dennej i externej forme štúdia motivačné štipendium za:

 • vynikajúce plnenie študijných povinností v akademickom roku 2012/2013 (poradie študentov sa určí na základe váženého študijného priemeru študenta za akademický rok 2012/2013; podmienkou je úspešné absolvovanie všetkých predmetov, ktoré si študent zapísal v príslušnom akademickom roku a úhrada školného a poplatkov súvisiacich so štúdiom za príslušný akademický rok v stanovených termínoch),
 • vynikajúce výsledky v oblasti štúdia, výskumu, vývoja alebo ďalšej tvorivej odbornej činnosti v akademickom roku 2012/2013 (vynikajúce výsledky dosiahnuté v rámci ŠVOČ, mimoriadne kvalitná záverečná práca alebo čin mimoriadnej morálnej hodnoty a významnosti).  

O pridelení motivačného štipendia a jeho výške rozhoduje rektor v súlade so smernicou rektora č. R-1/2013. Motivačné štipendium je možné priznať najviac desiatim percentám študentov školy.

Štipendiá budú študentom priznané za akademický rok 2012/2013 v mesiaci október 2013 (študentom končiacich ročníkov v mesiaci júl 2013).  


Slávnostná inaugurácia rektora DTI

„Pociťujem pokoru, ale predovšetkým obrovskú zodpovednosť...“ povedal prof. PhDr. Erich Petlák, CSc., nový rektor Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom, tesne po inaugurovaní. Vo svojom príhovore prizval k náročnej práci každého člena pedagogického kolektívu a pracovníka DTI a zároveň povzbudil študentov do ďalšieho zodpovedného štúdia, aby sa všetci spoločnými silami pričiňovali o dobré meno DTI.

Ceremoniál uvedenia rektora do funkcie sa konal 11. apríla 2013 v Dome kultúry v Dubnici nad Váhom za účasti významných hostí z akademickej, štátnej aj lokálnej správnej a podnikateľskej sféry. Ako povedal prof. Petlák, poctou a zároveň istou výzvou do ďalšej zodpovednej práce bola účasť ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, Dušana Čaploviča, ktorý si nenechal ujsť inauguráciu jedného z popredných slovenských odborníkov v oblasti didaktiky a teórie vzdelávania. Akademickej slávnosti sa zúčastnili rektori a v ich zastúpení prorektori zo 14 univerzít a vysokých škôl na Slovensku, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, Pavol Sedláček, primátor Dubnice nad Váhom, Jozef Gašparík, členovia Akreditačnej komisie – poradného orgánu vlády SR, predsedníčka Študentskej rady vysokých škôl na Slovensku, zástupcovia niektorých stredných škôl v regióne a mnohí ďalší významní hostia, pracovníci a študenti DTI. Niektorí z nich využili príležitosť prihovoriť sa novému rektorovi aj celému auditóriu vo svojich slávnostných rečiach. Sviatočnú chvíľu umocnilo vystúpenie sláčikového kvarteta Laugarício.

Prof. Petláka vymenoval do funkcie rektora DTI prezident SR dňa 25. januára 2013 na návrh Akademického senátu DTI a potvrdením tohto návrhu Správnou radou DTI. Slávnostným inauguračným obradom, pri ktorom odovzdal podpredseda akademického senátu, doc. Ing. Martin Lorko, CSc., rektorovi reťaz ako symbol jeho právomocí a zodpovednosti, sa prof. Petlák stal aj podľa akademických tradícií a v súlade so Štatútom DTI rektorom DTI. Môžeme sa len pridať k slovám doc. Lorka, ktorý vo svojom príhovore predstavil osobnosť nového rektora: „Prof. Petlák patrí k popredným predstaviteľom v histórii školstva, ktoré prispeli k rozvoju slovenskej pedagogiky. Sme veľmi radi, že táto významná osobnosť zastáva funkciu rektora DTI.“

Atmosféru podujatia zachytávajú aj reportáže regionálnych televízií.

Reportáž TV Považie
Reportáž TV Trenčín
 

         
         

 


Prezident SR vymenoval prof. PhDr. Ericha Petláka, CSc. za rektora DTI

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič v zmysle výkonu ústavnej funkcie prezidenta SR podľa čl. 102 ods. 1 písm. h/ Ústavy Slovenskej republiky vymenoval prof. PhDr. Ericha Petláka, CSc. za rektora Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom s účinnosťou od 1. 2. 2013 na štvorročné obdobie.

Prezident Ivan Gašparovič v príhovore zablahoželal novému rektorovi a ocenil titul rektora ako najvyššiu métu v pedagogickej praxi. Pozíciu rektora označil prezident SR ako postavenie vzbudzujúce úctu, ale aj postavenie veľmi zodpovedné najmä v súčasnom zložitom čase nedostatku finančných prostriedkov pre rozvoj vysokých škôl. „V súčasnej dobe nie je ľahká nijaká funkcia, ktorá nesie veľkú zodpovednosť," povedal prezident. Osobitný dôraz položil v príhovore na nevyhnutnú úlohu pedagóga vychovávať osobnosť študenta  nielen k odbornosti, ake aj k vzťahu „k dôstojnému, ľudskému, ku všetkému, čo sa okolo neho deje. Dnešná doba je tvrdá, neúprosná a ako čeliť tomuto niekedy ľudsky nedôstojnému konaniu niektorých inštitúcií, orgánov, ale i ľudí v spoločnosti, je vašou úlohou," povedal Ivan Gašparovič.
Erich Petlák v príhovore poďakoval za vymenovanie a ubezpečil hlavu štátu o tom, že spolu s kolektívom pedagógov urobí všetko, „aby z našej vysokej školy vychádzali absolventi odborne aj morálne vyspelí, aby mali záujem o ďalšie vzdelávanie a tak sa svojimi schopnosťami vedeli pričiniť o rozvoj našej vlasti.“

(Spracované podľa správy Tlačového oddelenia kancelárie prezidenta SR zo dňa 25.1.2013)

Novému rektorovi DTI, prof. Petlákovi, srdečne gratulujeme a do funkcie želáme dobré zdravie a veľa energie na realizáciu úloh, ktoré pred ním stoja.

(Videozáznamy zo slávnostného podujatia sú na zhliadnutie na webovej stránke www.prezident.sk vo video archíve:
http://www.prezident.sk/swift_data/scripts/news_list/news_big_video.php?news_id=16870&language=sk
http://www.prezident.sk/swift_data/scripts/news_list/news_big_video.php?news_id=16871&language=sk )


Oznámenie správnej rady Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom

Správna rada Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom oznamuje, že potvrdzuje návrh akademického senátu vymenovať prof. PhDr. Ericha Petláka, CSc. za rektora Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom a tento návrh v najbližších dňoch predloží prostredníctvom ministra školstva prezidentovi Slovenskej republiky.

Správna rada vyslovuje poďakovanie RNDr. Karolovi Korintušovi za prácu vo funkcii zastupujúceho rektora, ktorú zastával od 28.11.2011 do 19.10.2012 a poveril prof. PhDr. Ericha Petláka, CSc. výkonom funkcie rektora od 20.10.2012 do jeho vymenovania prezidentom Slovenskej republiky.

Prof. PhDr. Erich Petlák, CSc., po prerokovaní v akademickom senáte vymenoval RNDr. Karola Korintuša, prorektora pre vzdelávanie a marketing za prvého prorektora.

 Ing. Daniel Lajčin, PhD.
 predseda správnej rady DTI
 

 

 

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.