Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom otvára a uchádzačom o štúdium ponúka v akademickom roku 2016/2017 magisterské štúdium v akreditovaných študijných programoch:

1. UČITEĽSTVO TECHNICKÝCH PREDMETOV

Šudijný odbor: 1.1.2. učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
Forma štúdia: denná, externá
Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky (denná forma), 2,5 roka (externá forma)
Metóda štúdia: kombinovaná

PODMIENKY PRIJATIA UCHÁDZAČOV NA ŠTÚDIUM

 • Základnou podmienkou prijatia na štúdium podľa §56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je absolvovanie prvého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe „Učiteľstvo praktickej prípravy“ alebo v príbuznom študijnom programe.
 • Na štúdium budú prijatí uchádzači bez prijímacích skúšok, na základe posúdenia predpokladov uchádzača úspešne absolvovať štúdium v rámci prijímacieho konania. Pri prijímacom konaní komisia posudzuje doterajšie študijné výsledky uchádzača.

PRIJÍMACIE KONANIE:

 • začína dňom podania písomnej prihlášky a je realizované formou posudzovania podkladov predložených v rámci prihlášky na štúdium.

Prihláška na vysokoškolské štúdium musí obsahovať:

 • riadne vyplnené tlačivo PRIHLÁŠKA (stiahni tu),
 • prílohy:
 • overená kópia vysokoškolského diplomu (absolventi DTI v Dubnici nad Váhom priložia neoverenú kópiu vysokoškolského diplomu)
 • životopis
 • overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu (neplatí pre absolventov DTI).

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠOK

Riadny termín: do 31. 03. 2016
Náhradný termín: do 30. 06. 2016
   

ŠKOLNÉ A POPLATKY ZA PRIJÍMACIE KONANIE (UTP)

Školné na semester v akademickom roku 2015/2016 
  denná forma štúdia:   410,- eur
  externá forma štúdia: 410,- eur   
Poplatok za prijímacie konanie: bez poplatku

2. UČITEĽSTVO EKONOMICKÝCH PREDMETOV

Šudijný odbor: 1.1.2. učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
Forma štúdia: denná, externá
Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky (denná forma), 2,5 roka (externá forma)
Metóda štúdia: kombinovaná

PODMIENKY PRIJATIA UCHÁDZAČOV NA ŠTÚDIUM

 • Základnou podmienkou prijatia na štúdium podľa §56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je absolvovanie prvého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe „Učiteľstvo praktickej prípravy“, "Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch" alebo v príbuznom študijnom programe
   
 • Na štúdium budú prijatí uchádzači bez prijímacích skúšok, na základe posúdenia predpokladov uchádzača úspešne absolvovať štúdium v rámci prijímacieho konania. Pri prijímacom konaní komisia posudzuje doterajšie študijné výsledky uchádzača.

PRIJÍMACIE KONANIE:

 • začína dňom podania písomnej prihlášky a je realizované formou posudzovania podkladov predložených v rámci prihlášky na štúdium.

Prihláška na vysokoškolské štúdium musí obsahovať:

 • riadne vyplnené tlačivo PRIHLÁŠKA (stiahni tu),
 • prílohy:
 • overená kópia vysokoškolského diplomu (absolventi DTI v Dubnici nad Váhom priložia neoverenú kópiu vysokoškolského diplomu)
 • životopis
 • overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu (neplatí pre absolventov DTI).

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠOK

Riadny termín: do 31. 03. 2016
Náhradný termín: do 30. 06. 2016
   

ŠKOLNÉ A POPLATKY ZA PRIJÍMACIE KONANIE (UEP)

Školné na semester v akademickom roku 2015/2016
denná forma štúdia:    515,- eur
externá forma štúdia:  515,- eur
Poplatok za prijímacie konanie: bez poplatku

INFORMÁCIE

Riadne vypísanú a podpísanú prihlášku na štúdium s prílohami je potrebné zaslať na adresu:
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Sládkovičova 533/20
018 41 Dubnica nad Váhom
 
Tel.:      +421 42 4424123, kl. 103
Mobil:   +421 915 756 022
Email:     studijne@dti.sk
Web:       www.dti.sk
     

 

 

 

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.