Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Bc. študijné programy
  Mgr. študijné programy
  Rigorózne konanie
  Odborný profil absolventa
  Tézy na štátne skúšky 2014/2015
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Pokyny

POKYNY PRE RIGORÓZNE KONANIE

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom (DTI) zmysle § 53 ods. 9 a 10 a § 63 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Čl. 27 Študijného poriadku DTI prijíma v roku 2015 prihlášky na rigorózne pokračovanie v študijnom odbore: 1.1.2 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy v študijných programoch:

- Učiteľstvo technických predmetov
- Učiteľstvo ekonomických predmetov

Uchádzačom o rigoróznu skúšku môže byť absolvent magisterského študijného programu v odbore 1.1.2 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie, alebo v príbuznom študijnom odbore. Rigoróznou skúškou uchádzač preukazuje, že na základe samostatného štúdia a samostatnej odbornej práce v študijnom odbore získal hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je schopný samostatne si osvojovať nové vedecké poznatky a aplikovať ich tvorivým spôsobom v praxi.

Po obhájení rigoróznej práce a vykonaní rigoróznej skúšky sa absolventom udeľuje akademický titul „doktor pedagogiky“ (v skratke „PaedDr“.)

RIGORÓZNE KONANIE

 • Rigorózne konanie sa začína podaním prihlášky s prílohami.
 • Prihláška na rigoróznu skúšku musí obsahovať:
  • Riadne vyplnené tlačivo PRIHLÁŠKA NA RIGORÓZNE KONANIE (stiahni tu)
  • Prílohy:
   • úradne overená kópia vysokoškolského diplomu (aj absolventi DTI),
   • úradne overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške, resp. overená kópia vysvedčenia/osvedčenia o štátnej skúške, (aj absolventi DTI)
   • životopis,
   • absolvent zahraničnej vysokej školy priloží kópie nostrifikovaných dokladov o vysokoškolskom vzdelaní v zahraničí a nostrifikačnú doložku, ak sa nostrifikácia vyžaduje,
   • zoznam publikovaných prác, ak také uchádzač má.
 • Ak prihláška nespĺňa stanovené požiadavky alebo neobsahuje požadované prílohy, rektor vyzve uchádzača, aby nedostatky v určenej lehote odstránil. V prípade, že sa tak bez dostatočného zdôvodnenia nestane, je rigorózne konanie ukončené.
 • O prijatí uchádzača na rigorózne konanie rozhodne rektor.
 • Rozhodnutie o prijatí uchádzača na rigorózne konanie spolu s výzvou o zaplatení poplatku za rigorózne konanie dostane uchádzač písomne spravidla do jedného mesiaca od prijatia prihlášky.
 • V prípade neuhradenia poplatku v stanovenej lehote sa rigorózne konanie ukončí.
 • Rigorózna práca je samostatná odborná práca, ktorá prináša nové poznatky, obsahuje vlastný výskum realizovaný uchádzačom. Rozsah rigoróznej práce je 90 - 120 normostrán bez príloh. Rigorózna práca je písaná v štátnom jazyku alebo v českom jazyku. Ak je rigorózna práca napísaná v inom ako štátnom jazyku, musí obsahovať resumé v slovenskom jazyku.

 

Uchádzač podáva prihlášku aj s prílohami do 15.09.2015 na adresu:

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Sládkovičova 533/20
018 41 Dubnica nad Váhom

POPLATKY:

 • Poplatok za rigorózne konanie:  622,- EUR
 • Poplatok za úkony spojené s vydaním diplomu o priznaní titulu „PaedDr“  51,45 EUR

TÉMY RIGORÓZNYCH PRÁC

Uchádzač môže predložiť aj vlastnú tému rigoróznej práce, ktorú po posúdení odbornou komisiou môže rektor schváliť. Téma rigoróznej práce nesmie byť zhodná s témou diplomovej práce uchádzača.

RIGORÓZNE SKÚŠKY

Uchádzač musí rigoróznu prácu odovzdať do 12 mesiacov od prijatia uchádzača na rigorózne konanie. Po posúdení a prijatí rigoróznej práce na obhajobu a po splnení všetkých podmienok, ktoré sú na vykonanie rigoróznej skúšky stanovené zákonom a internými predpismi školy, môže uchádzať pristúpiť k rigoróznej skúške. Termín rigoróznej skúšky určí rektor.

RIGORÓZNA SKÚŠKA pozostáva z:

 • obhajoby rigoróznej práce,
 • zo skúšky z určených študijných predmetov:
  1. predmety zo širšieho vedného základu:
 • pedagogika – všeobecná pedagogika, teória vyučovania, teória výchovy, metodológia pedagogického výskumu,
 • psychológia - psychológia školy, učenia a výchovy, aplikácia sociálnej psychológie v škole, aplikácia psychológie osobnosti v škole,
 1. predmet súvisiaci so zameraním rigoróznej práce (odborová didaktika).

TÉZY NA RIGORÓZNE SKÚŠKY

Tézy na rigorozne skúšky z ODBOROVEJ DIDAKTIKY (na stiahnutie)
Tézy na rigorózne skúšky z PEDAGOGIKY (na stiahnutie)
Tézy na rigorózne skúšky z PSYCHOLÓGIE (na stiahnutie)

Podrobnejší postup rigorózneho konania je určený Študijným poriadkom DTI

INFORMÁCIE

Bc. Mária Vachová, poverená referentka pre rigorózne konanie
Mobil: +421 917 351 365
E-mail: vachova@dti.sk

 

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.