Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  ŠVOČ DTI 2015
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2014
  Začiatok akademického roka 2014/2015
  XII. medzinárodné vedecké sympózium
  Festival vzdelávania 2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2014/2015
  Detská univerzita DTI 2014 – Zábavná AJ
  Detská univerzita DTI 2014 - Hádaj, čo robím
  Promócie DTI 2014
  Štátne skúšky DTI 2014
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2014
  ŠVOČ DTI 2014
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2013
  Začiatok akademického roka 2013/2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2013/2014
  Promócie DTI 2013
  Detská univerzita DTI 2013
  Štátne skúšky DTI 2013
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2013
  Prednáška riaditeľa Ekonomického ústavu SAV
  ŠVOČ DTI 2013
  Konferencia Etika všedného dňa 2013
  Slávnostná inaugurácia rektora DTI
  Začiatok akademického roka 2012/2013
  Univerzita tretieho veku DTI 2012/2013
  XI. medzinárodné vedecké sympózium
  Detská univerzita DTI 2012
  Promócie 2012
  Štátne skúšky 2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2012
  ŠVOČ DTI 2012
  Dni otvorených dverí DU DTI a UTV DTI
  Umelecké dielo v akademickej knižnici
  Začiatok akademického roka 2011/2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2011
  Promócie 2011
  Štátne skúšky 2011
  ŠVOČ DTI 2011
  Začiatok akademického roka 2010/2011
  Prómocie 2010
  Štátne skúšky 2010
  Stropkovská levica
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2010
  Prvé promócie DTI
  Vedecká konferencia 2009
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - Prednášky v Týždni vedy a techniky na Slovensku

Týždeň vedy a techniky na DTI

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom zorganizoval dňa 23. novembra 2013 pozvané prednášky troch významných odborníkov z oblasti pedagogiky a ekonómie. Prednášky boli realizované v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2013 s cieľom doplniť a rozšíriť poznatky zo skúmaných vedeckých disciplín nielen študentom a podporiť ich záujem viac sa zapájať do aktivít, spojených s vedou a technikou.

Podujatie sa konalo v Posádkovom klube v Trenčíne, kde prišli prezentovať výsledky svojej práce a podeliť sa o skúsenosti z praxe títo odborníci:

  1. prof. Dr. MA Ing. Július Horváth, PhD. zo Stredoeurópskej univerzity v Budapešti;
  2. prof. Ing. Milan Šikula, DrSc., riaditeľ ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied, téma „Pokračujúca globálna kríza, kríza eurozóny a nové výzvy pre ekonomickú vedu“;
  3. prof. Ing. Peter Plavčan, CSc., generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR, téma „Globalizácia vo vzdelávaní“

Druhý prednáškový blok sa konal 29. novembra 2013 v priestoroch Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom. V rámci neho vystúpil uznávaný špecialista z Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne, prof. PhDr. Peter Gavora, CSc., ktorý sa vo svojej prednáške zameral na tému „Aký som učiteľ? Self-efficacy (vnímaná osobná zdatnosť) – koncepcia a aplikácia“. Profesor mimo iného prezentoval výsledky výskumu, podľa ktorého učitelia s vysokou úrovňou self-efficacy volia náročnejšie vyučovacie postupy ako učitelia s nízkou úrovňou self-efficacy a istú úroveň self-efficacy majú už študenti učiteľstva.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku je organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Cieľom každoročne organizovaného Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať ich, vzbudiť záujem o štúdium vedeckých a technických disciplín, ale aj informovať verejnosť o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku.

Prof. Dr. MA Ing. Július Horváth, PhD. je univerzitný profesor v Maďarsku. Profesne sa zaoberá hospodárskou politikou, medzinárodnými makroekonomickými aspektmi a problematikou menových politík. Od roku 1998 pôsobí na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti. Pôsobí ako člen mnohých odborných grémií a komisií a aktívne sa zaoberá problematikou zabezpečovania kvality vysokého školstva.

Prof. Ing. Milan Šikula, DrSc. pracuje ako riaditeľ ekonomického ústavu SAV. Venuje sa hlavne týmto vedecko-výskumným oblastiam: európska integrácia, globalizácia, hospodárska politika EÚ, medzinárodná konkurenčná schopnosť a medzinárodný obchod, svetová ekonomika, transnacionálne korporácie, zahraničné investície a i.

Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. je generálnym riaditeľom Sekcie VŠ MŠVVaŠ SR a univerzitným profesorom. Profesijne sa venuje, prednáša a publikuje v oblasti školskej politiky, prognózy vývoja vedomostnej spoločnosti, manažmentu školy a inovácií vysokoškolského vzdelávania v sociálnych a ekonomických vedách.

Prof. PhDr. Peter Gavora, CSc. je popredný slovenský univerzitný profesor v odbore pedagogika. Prednáša a publikuje v oblasti pedagogickej komunikácie, komunikácie učiteľa a žiaka v triede, je uznávaný odborník doma i v zahraničí v metodológii pedagogického výskumu, v oblasti čitateľskej gramotnosti i v jazykovede.

Reportáž TV Trenčín z podujatia

   
         
   
         
   
         
   

 

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.