Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK
 
 Prihlásenie 
dupres
DTI Header

Navigácia

  Aktuality
  English version of the web site
  Profil vysokej školy
  Organizačná štruktúra
  Štúdium
  Prijímacie konanie pre Mgr. štúdium
  Prijímacie konanie pre Bc. štúdium
  Ďalšie informácie pre študentov DTI
  Smernica o školnom a poplatkoch 2015/2016
  Celoživotné vzdelávanie
  Dokumenty
  Knižnica
  Zahraničné vzťahy
  Veda a výskum
  Vedecké časopisy
  Fotogaléria
  ŠVOČ DTI 2015
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2014
  Začiatok akademického roka 2014/2015
  XII. medzinárodné vedecké sympózium
  Festival vzdelávania 2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2014/2015
  Detská univerzita DTI 2014 – Zábavná AJ
  Detská univerzita DTI 2014 - Hádaj, čo robím
  Promócie DTI 2014
  Štátne skúšky DTI 2014
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2014
  ŠVOČ DTI 2014
  Pozvané prednášky v týždni vedy a techniky 2013
  Začiatok akademického roka 2013/2014
  Univerzita tretieho veku DTI 2013/2014
  Promócie DTI 2013
  Detská univerzita DTI 2013
  Štátne skúšky DTI 2013
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2013
  Prednáška riaditeľa Ekonomického ústavu SAV
  ŠVOČ DTI 2013
  Konferencia Etika všedného dňa 2013
  Slávnostná inaugurácia rektora DTI
  Začiatok akademického roka 2012/2013
  Univerzita tretieho veku DTI 2012/2013
  XI. medzinárodné vedecké sympózium
  Detská univerzita DTI 2012
  Promócie 2012
  Štátne skúšky 2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2012
  ŠVOČ DTI 2012
  Dni otvorených dverí DU DTI a UTV DTI
  Umelecké dielo v akademickej knižnici
  Začiatok akademického roka 2011/2012
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2011
  Promócie 2011
  Štátne skúšky 2011
  ŠVOČ DTI 2011
  Začiatok akademického roka 2010/2011
  Prómocie 2010
  Štátne skúšky 2010
  Stropkovská levica
  Konferencia Dnešné Trendy Inovácií 2010
  Prvé promócie DTI
  Vedecká konferencia 2009
  Vysokoškolský časopis
  Projekty DTI
  Projekty Európskej únie
  KONFERENCIA Dnešné Trendy Inovácií 2015
  8. didaktická konferencia
  XII. SYMPÓZIUM DTI
  Konferencia SCHOLA 2014
  Konferencia SCHOLA 2015
  KONFERENCIA Kuchárska kniha pre život
  Kontakty
  Informačný systém MAIS
  Nastavenie pošty

 

DTI - ŠVOČ DTI 2014

Študentská vedecká odborná činnosť na DTI

Dňa 26. mája 2014 sa na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom konal už 6. ročník súťaže Študentskej vedeckej odbornej činnosti, ktorá sa realizuje tradične na konci letného semestra. Cieľom súťaže je podnietiť záujem študentov na základe už osvojenej metodológie riešiť vybranú tému a tak ich motivovať k aktivitám v oblasti vedy a výskumu. Toho roku sa do súťaže odborných prác prihlásilo celkom 17 študentov, 11 študentov prvého stupňa vysokoškolského štúdia a 6 študentov druhého stupňa vysokoškolského štúdia.

Súťažné práce študentov riešili rozličné témy a komisie, ktoré boli zostavené z odborníkov všetkých skúmaných oblastí hodnotili súťažné práce v dvoch sekciách, odborných komisiách. Predsedov a členov odborných hodnotiacich komisií na návrh prorektora pre vedu a výskum menoval pán rektor. Komisie pracovali v tomto zložení:

  1. odborná hodnotiaca komisia – zameraná na 1. stupeň vysokoškolského štúdia
    Predsedníčka: doc. PhDr. Viola Tamášová, PhD.
    Členovia: Ing. Lucia Krištofiaková, PhD., PaedDr. Dáša Porubčanová.
  1. odborná hodnotiaca komisia – zameraná na 2. stupeň vysokoškolského štúdia
    Predseda: doc. Ing. Imrich Andrejčák, PhD.
    Členovia: PaedDr. Lívia Hasajová, PhD., Ing. Jozef Petrek, PhD.

Jednotlivé komisie si pozorne vypočuli prezentácie účastníkov súťaže a sústredili sa hlavne na  sledovanie výsledkov bádania, kvalitu prezentácie a spôsob komunikácie súťažiacich. Zároveň vždy zhrnuli rady a odporúčania pedagógov ako skvalitniť a spropagovať jednotlivé súťažné práce v budúcej tvorivej činnosti študentov. Predsedovia komisií zhodnotili úroveň prezentovaných prác celkovo kladne, a konštatovali, že pripravenosť študentov na prezentovanie svojich výsledkov sa z roka na rok zlepšuje. Zvlášť oceňovali u zúčastnených študentov hlavne ich angažovanosť a snahu zapojiť sa v rámci svojich možností do vedeckej činnosti a rozšíriť si svoje odborné schopnosti a kompetencie. Pre študentov býva ŠVOČ zároveň možnosťou získať nové poznatky a skúsenosti, ktoré využijú pri obhajobe svojich záverečných prác pred komisiami štátnych záverečných skúšok.
V jednotlivých kategóriách sa na prvých troch miestach umiestnili nasledovní študenti:

1. komisia
1. miesto Dušan Pavlíček s prácou Implementace dopravní výchovy v technickém zdělávání

2. miesto  Roman Bobák s prácou Návrh príručky na rýchle čítanie učebných textov
3. miesto 
Petr Šeda s prácou Návrh školního multimediálního serveru

Stanislav Kramár s prácou Návrh literárnej učebnej pomôcky – Vrtáky používané pri CNC obrábaní.

2. komisia
1. miesto Bc. Marek Triščák s prácou Model CAF ako nástroj na samohodnotenie kvality VŠ
2. miesto Bc. Viera Jozéfková s prácou Nezamestnanosť a jej negatívny dopad na ekonomiku
3. miesto Bc. Ivan Vítek s prácou Návrh učební pomůcky pro názorná měření na asynchronním motoru.

Na záver podujatia odovzdal rektor školy, prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. súťažiacim študentom diplomy a vecné ceny z Dubnického technologického inštitútu a konštatoval, že všetci zúčastnení sú víťazi, lebo prekonali sami seba a nabrali odvahu verejne predstaviť výsledky svojej práce. Za dôstojný priebeh podujatia a príjemnú atmosféru patrí vďaka organizátorom, členom hodnotiacich komisií ako aj študentom DTI. Pevne veríme, že aj v ďalších ročníkoch ŠVOČ bude účasť študentov ale aj kvalita ich prác väčšia a väčšia.

Všetkým zúčastneným študentom gratulujeme a prajeme im ďalšie študijné a osobné úspechy.

   
         
   
         
   
         
   

 

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.