Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK EN DE
 
 Prihlásenie 
dupres
Dupres

Navigácia

  Profil spoločnosti
  Vzdelávacie aktivity
  Výberové konania
  Poradenské služby
  Projekty Európskej únie
  Organizácia podujatí a iné činnosti
  Partneri
  Kontakt

 

Dupres - Realizované projekty

Spoločnosť Dupres s.r.o. má dlhoročné skúsenosti v oblasti tvorby a implementácie projektov spolufinancovaných z podporných štruktúr EÚ – predvstupovej pomoci PHARE ako aj Štrukturálnych fondov EÚ. V osobách svojich zamestnancov disponuje odborníkmi s potrebnou kvalifikáciou a skúsenosťami nielen s poradenstvom o čerpaní podpory z EÚ a pri vypracovávaní dokumentov potrebných k žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ale aj so samotnou tvorbou a riadením implementácie projektov.

Od svojho založenia pripravila a úspešne manažovala celú škálu projektov. Ešte s podporou PHARE ako jediná na Slovensku organizovala celonárodné burzy práce pre uchádzačov o zamestnanie z celého Slovenska. V programovom období 2004 – 2006 spracovala a implementovala viacero úspešných projektov s priamym dopadom na znižovanie nezamestnanosti v regiónoch Slovenska. Mnohé z projektov sa zameriavali práve na poskytovanie informácií o trhu práce, rozvíjanie schopností účastníkov a uľahčenie (opätovného) vstupu na trh práce pre všetky skupiny nezamestnaných – od absolventov, cez osoby so sťaženým prístupom na pracovný trh až po dlhodobo nezamestnaných. V programovom období 2007 – 2013 pokračuje v úspešnom trende prípravy a implementácie projektov spolufinancovaných zo Štrukturálnych fondov EÚ, hlavne v oblasti vzdelávania a rozvoja osobnosti a rôznych foriem podpory zamestnanosti.

Referenčné projekty

PROJEKTY PODPORENÉ PROGRAMOM PHARE


 

Celoslovenská burza práce

Grant financovaný Európskou úniou, uzatvorený v rámci programov externej pomoci
 
Číslo projektu: SR 0107.02 - 6/BA
Výzva: Výzva Národného úradu práce, PHARE, Grantová schéma rozvoja ľudských zdrojov prostredníctvom preventívnych a individuálnych aktívnych opatrení pre nezamestnaných
Termín realizácie: 1. 12. 2003 – 30. 09. 2004
Miesto realizácie: Ilava, Dubnica nad Váhom
Cieľová skupina: žiaci, študenti, absolventi ZŠ, SOU, SOŠ, mladiství bez ukončeného vzdelania, nezamestnaní bez ohľadu na dĺžku nezamestnanosti
Hlavný cieľ projektu: inovatívnym spôsobom sprostredkovať evidovaným nezamestnaným možnosti zamestnania na Slovensku a poskytnúť informácie o trhu práce

Fotogaléria:

 

 

Príprava študentov posledných ročníkov škôl pre trh práce

Číslo projektu: SR 0107.02 - 30/TN
Výzva: Výzva Národného úradu práce, PHARE, Grantová schéma rozvoja ľudských zdrojov prostredníctvom preventívnych a individuálnych aktívnych opatrení pre nezamestnaných
Názov opatrenia: 1.a – Preventívne stratégie orientované na zamestnateľnosť skupiny prichádzajúcej prvýkrát na trh práce s využitím špecifických a individuálnych prístupov
Termín realizácie: 01. 12. 2003 – 30. 09. 2004
Miesto realizácie: Ilava, Dubnica nad Váhom, Pruské
Cieľová skupina: študenti končiacich ročníkov SOU a SOŠ
Hlavný cieľ projektu: poskytnúť a doplniť študentom informácie o trhu práce a legislatíve súvisiacej so zamestnanosťou, ktoré nie sú súčasťou študijných osnov výučby na SOU a SOŠ

PROJEKTY PODPORENÉ Z FONDOV EÚ

 

Program zameraný na profesijnú orientáciu študentov

Výzva: Výzva MŠ SR SOP ĽZ
Názov opatrenia: 3.3.A Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach a systémov na predvídanie zmien kvalifikačných potrieb trhu práce
Termín realizácie: 1.12.2004 – 31.12.2005
Miesto realizácie: SOU strojárske a elektrotechnické Dubnica n/V.
Cieľová skupina: študenti 3. a 4. ročníkov
Hlavný cieľ projektu: pomoc účastníkom pri rozvíjaní schopností jednotlivcov pri uplatnení sa na trhu práce, poskytnúť im efektívne a aktuálne informácie potrebné pri rozhodovacom procese ako neskôr postupovať po skončení školy.

Príprava žien a mužov s rodinnými povinnosťami pre trh práce

Výzva: MPSVaR SR SOP ĽZ
Názov opatrenia: 2.2 Odstránenie prekážok rovnosti mužov a žien na trhu práce s dôrazom na zosúladenie pracovného a rodinného života.
Termín realizácie: 01. 01. 2005 – 30. 06. 2006
Partner projektu: Materské centrum Dubnické Slniečko
Miesto realizácie: Materské centrum Dubnické Slniečko
Cieľová skupina: osoby s rodinnými povinnosťami, osamelé matky, osamelí otcovia
Hlavný cieľ projektu: je uľahčiť osobám s rodinnými povinnosťami návrat na trh práce prostredníctvom informačných a poradenských aktivít zameraných na rozvoj osobnosti a činnosťami orientovanými na zamestnávateľov odstrániť prekážky nerovnosti tejto skupiny. Prioritou príjemcu grantu je motivovať zamestnávateľov k vytváraniu sociálnych podmienok pre zamestnanie tejto skupiny v regióne. 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.