Domov Mapa stránky Kontakt
Vyberte si jazyk SK EN DE
 
 Prihlásenie 
dupres
Dupres

Navigácia

  Profil spoločnosti
  Vzdelávacie aktivity
  Výberové konania
  Poradenské služby
  Projekty Európskej únie
  Organizácia podujatí a iné činnosti
  Partneri
  Kontakt

 

Dupres - Vzdelávacie aktivity

Spoločnosť Dupres s.r.o. patrí k významným inštitúciám vzdelávania dospelých. Skúsenosti v oblasti poskytovania vzdelávacích služieb zbiera od svojho založenia v roku 1996, kedy sa začala profilovať na modernú a proklientsky orientovanú organizáciu, ktorá svojou ponukou reaguje na potreby trhu práce. Vzdelávacie aktivity firmy sú najmä vďaka úzkej spolupráci s praxou realizované na vysokej odbornej úrovni. Vo svojej databáze má cca 100 vyučujúcich lektorov – vysokoškolských učiteľov a špecialistov z praxe, ktorí frekventantom odovzdávajú svoje vedomosti a praktické zručnosti a tým pomáhajú pri napĺňaní hlavného poslania firmy – poskytovať kvalitné vzdelávacie služby podľa požiadaviek klientov a pracovného trhu.
 
Firma ponúka široké portfólium vzdelávacích a poradenských kurzov pre rozličné cieľové skupiny, pričom všetky ponúkané druhy a formy vzdelávania sú akreditované Ministerstvom školstva SR. O kvalite vzdelávacích aktivít sa už presvedčili uchádzači o zamestnanie a čerství absolventi univerzít či vysokých škôl, zamestnanci firiem i manažéri na rôznych úrovniach.
 
Z portfólia vzdelávacích aktivít:
• vzdelávacie aktivity zamerané na informačno-komunikačné technológie
• príprava na Európsky vodičský preukaz na počítače (ECDL)
• požiarna ochrana, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (PO, BOZP)
• jazykové kurzy
• rekvalifikačné kurzy
• manažérske kurzy
• kurzy zamerané na rozvoj osobnosti
• kurzy v oblasti ekonomiky a účtovníctva
• rekvalifikačné programy v strojárskej a elektrotechnickej produkcii
• vzdelávacie a poradenské aktivity špecifické pre cieľovú skupinu uchádzačov o zamestnanie
• a ďalšie...

Každý kurz sa, v závislosti od učebného plánu, jeho náročnosti a rozsahu, skladá z viacerých modulov. Vo vzdelávacom procese sú využívané rôzne metódy, ako napríklad prednášky, riadené rozhovory, práca s audiovizuálnou technikou, ale aj e-learningové vzdelávanie, ktoré sú primerane vyberané a obmieňané s cieľom čo najlepšieho preškolenia či vyškolenia. Podmienkou pre úspešné ukončenie kurzu je aktívna účasť frekventantov a záverečné obhájenie získaných vedomostí a zručností pred skúšobnou komisiou, po ktorom účastníci získavajú osvedčenie o absolvovaní kurzu, akreditované Ministerstvom školstva SR. Spoločnosť Dupres s.r.o. dokáže reagovať na požiadavky všetkých, ktorí prejavia záujem ďalej sa vzdelávať, zdokonaľovať vo svojej profesii alebo sa v prípade potreby rekvalifikovať. Vytvára priestor pre rozvoj osobných schopností, zručností a poznatkov, a tým predpoklady na dobré pracovné príležitosti a plnohodnotnú sebarealizáciu v spoločnosti.

Pre viac informácií kliknite na odkaz:

Akreditované vzdelávacie a poradenské kurzy

Pripravované vzdelávacie kurzy

 
Informačné technológie Naše projekty Významní zákazníci Personálny leasing Konštrukčné práce
© 2007-2013 Dupres Consulting s.r.o. Všetky práva vyhradené.