Home Seitenmappe Kontakt
Sprachauswahl SK EN DE
 
 Anmeldung 
dupres
Dupres

Navigation

  Gesellschaftsprofil
  Ausbildungsaktivitäten
  Auswahltenderverfahren
  Beratungsdiensten
  Projekten der EU
  Veranstaltungen und andere Tätigkeiten
  Partner
  Kontakt

 

Dupres - EU Projekte

Mit Bestehen der EU und seinem geeinten Markt, wurde die grenzenlose Freiheit der Menschen, die grenzenlose Bewegung von Gütern, Dienstleistung und Kapital ermöglicht. Die EU ist zum wichtigsten Träger der Entwicklungs- und Humanitärhilfe in der Welt geworden und spielt eine tragende Rolle beim Umweltschutz und bei der Durchsetzung des Gleichheitsprinzips aller Völker. Die EU engagiert sich vehement für die Verbraucherrechte und die öffentliche Gesundheit. Seit ihrer Gründung konzentriert sich die EU auf die Regionalpolitik und auf die Wirtschaftsförderung in den nachträglich beigetretenen Ländern. Im Verlauf der letzten 50 Jahre sind mit EU-Mitteln tausende Wirtschafts- und Sozialprojekte angestoßen worden, mit dem erklärten Ziel, die Unterschiede zwischen den reichen und armen Regionen zu vermindern und die unterschiedlichen Lebensstandards angleichen zu helfen.


Das Abkommen zwischen der Regierung der Slowakischen Republik und der Europäischen Union stellt die Rahmenbedingungen und Prioritäten bei der Finanzierung aus den strukturellen Fonds zwischen 2004 bis 2006 dar.

Unsere Gesellschaft hat folgende Projekte realisieren können:

IM RAHMEN DER EXTERNEN HILFEPROGRAMME WURDEN FOLGENDE GRANTS BESCHLOSSEN UND VON DER EU FINANZIERT:
CELOSLOVENSKÁ BURZA PRÁCE

Číslo projektu: SR 0107.02 - 6/BA
Výzva: Výzva Národného úradu práce, PHARE, Grantová schéma rozvoja ľudských zdrojov prostredníctvom preventívnych a individuálnych aktívnych opatrení pre nezamestnaných
Termín realizácie: 01. 12. 2003 – 30. 09. 2004
Miesto realizácie: Ilava, Dubnica nad Váhom
Cieľová skupina: žiaci, študenti, absolventi ZŠ, SOU, SOŠ, mladiství bez ukončeného vzdelania, nezamestnaní bez ohľadu na dĺžku nezamestnanosti
Hlavný cieľ projektu: sprostredkovať inovatívnym spôsobom evidovaným nezamestnaným možnosti zamestnania sa v rámci celej Slovenskej republiky a poskytnúť im informácie o trhu prácePRÍPRAVA ŠTUDENTOV POSLEDNÝCH ROČNÍKOV ŠKÔL PRE TRH PRÁCE

Číslo projektu: SR 0107.02 - 30/TN
Výzva: Výzva Národného úradu práce, PHARE, Grantová schéma rozvoja ľudských zdrojov prostredníctvom preventívnych a individuálnych aktívnych opatrení pre nezamestnaných
Názov opatrenia: 1.a – Preventívne stratégie orientované na zamestnateľnosť skupiny prichádzajúcej prvýkrát na trh práce s využitím špecifických a individuálnych prístupov
Termín realizácie: 01. 12. 2003 – 30. 09. 2004
Miesto realizácie: Ilava, Dubnica nad Váhom, Pruské
Cieľová skupina: študenti končiacich ročníkov stredných odborných učilíšť a stredných odborných škôl
Hlavný cieľ projektu: poskytnúť a doplniť študentom informácie o trhu práce, legislatívne súvisiace so zamestnanosťou, ktoré nie sú súčasťou študijných osnov v rámci výučby na SOU a SOŠPROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ EURÓPSKOU ÚNIOU:PROGRAM ZAMERANÝ NA PROFESIJNÚ ORIENTÁCIU ŠTUDENTOV

Výzva: Výzva MŠ SR SOP ĽZ
Názov opatrenia: 3.3.A Rozvoj poradenstva o povolaniach a zamestnaniach a systémov na predvídanie zmien kvalifikačných potrieb trhu práce
Termín realizácie: 1.12.2004 – 31.12.2005
Miesto realizácie: SOU strojárske a elektrotechnické Dubnica n/V.
Cieľová skupina: študenti 3. a 4. ročníkov
Hlavný cieľ projektu: pomoc účastníkom pri rozvíjaní schopností jednotlivcov pri uplatnení sa na trhu práce, poskytnúť im efektívne a aktuálne informácie potrebné pri rozhodovacom procese ako neskôr postupovať po skončení školy.


PRÍPRAVA ŽIEN A MUŽOV S RODINNÝMI POVINNOSŤAMI PRE TRH PRÁCE

Výzva: MPSVaR SR SOP ĽZ
Názov opatrenia: 2.2 Odstránenie prekážok rovnosti mužov a žien na trhu práce s dôrazom na zosúladenie pracovného a rodinného života.
Termín realizácie: 01. 01. 2005 – 30. 06. 2006
Partner projektu: Materské centrum Dubnické Slniečko
Miesto realizácie: Materské centrum Dubnické Slniečko
Cieľová skupina: osoby s rodinnými povinnosťami, osamelé matky, osamelí otcovia
Hlavný cieľ projektu: je uľahčiť osobám s rodinnými povinnosťami návrat na trh práce prostredníctvom informačných a poradenských aktivít zameraných na rozvoj osobnosti a činnosťami orientovanými na zamestnávateľov odstrániť prekážky nerovnosti tejto skupiny. Prioritou príjemcu grantu je motivovať zamestnávateľov k vytváraniu sociálnych podmienok pre zamestnanie tejto skupiny v regióne. 
EDV Unsere Projekten Bedeutsame Kunden Personalleasing Konstruktion
© 2007-2013 Dupres Consulting GmbH. Alle Rechte vorbehalten.